Kom alles te weten over AMOS onderwijs en waar wij voor staan

Over ons

AMOS is een oecumenische scholengroep met wortels in de christelijke traditie. Binnen onze grootstedelijke Amsterdamse werkelijkheid vullen wij onze identiteit in vanuit de oorspronkelijke betekenis van ‘oecumene’: de bewoonde wereld. Dit betekent dat wij onderkennen dat onze scholen een huis zijn van verschillende geloven. We willen een gemeenschap zijn waar medemenselijkheid, respect voor elkaar en voor de leefomgeving belangrijke waarden zijn.

Onze visie op identiteit is uitgewerkt in de AMOS-Kapstok Identiteit.

AMOS maakt het verschil

Als AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep) hebben we de ambitie om onze 7.500 leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden dat toegesneden is op de behoefte van elk individueel kind. Met ruim 675 collega's op 29 scholen (33 locaties) in de stad Amsterdam werken we elke dag weer aan het handen en voeten geven aan deze ambitie, daarin ondersteund door ons bestuurskantoor. Om dat te bereiken werken we tevens samen met andere partijen, zoals andere schoolbesturen, de gemeente en organisaties die meehelpen het onderwijs steeds weer beter en uitdagender te maken. De ontwikkeling van iedere leerling die aan een AMOS-school wordt toevertrouwd, staat voorop. Als oecumenische scholengroep staat AMOS open voor alle geloofsovertuigingen. Dat doen wij vanuit vijf uitgangspunten:

 • Ieder mens is uniek en van waarde
 • het gaat om heel de mens
 • de mens is in principe op het goede gericht
 • de mens heeft een eigen verantwoordelijkheid in de wereld
 • het leven is een kostbaar geschenk

Ook al delen AMOS-scholen dezelfde waarden, zij hebben ieder een eigen profiel. Er zijn bijvoorbeeld Kunstmagneetscholen, scholen voor Daltononderwijs of Jenaplanonderwijs, scholen die ondernemend leren, die werken aan een leesverbetertraject of een rekenverbetertraject. Veel scholen zijn een brede school.

Alle leerlingen vinden bij AMOS een plek. Ook hoogbegaafde kinderen. Sinds 1 augustus 2012 verzorgt AMOS voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, onder de naam AMOS unIQ. Het onderwijs wordt gegeven op vier locaties in de stad: basisschool Schreuder in Amsterdam Oud Zuid, basisschool de Poseidon op IJburg, basisschool de Bonkelaar in Amsterdam Noord en de Nelson Mandelaschool in Amsterdam Oost.

Uw kinderen zijn van harte welkom op één van onze scholen.

Talentontwikkeling en gemeenschapsvorming

AMOS is een groep van 29 oecumenische basisscholen voor primair onderwijs in Amsterdam. We baseren ons handelen op christelijke grondslag en gaan uit van de unieke waarde van elk individu. We zien onze grondslag niet als exclusief, maar wel als bijzonder: onze scholen staan open voor alle ouders en kinderen die onze grondslag respecteren.

Omdat we elk individu uniek en waardevol vinden, staat talentontwikkeling hoog in ons vaandel. We willen dat onze leerlingen hun kwaliteiten ontplooien. Dat betekent dat ze hun vaardigheden ontwikkelen voor taal, lezen, schrijven en rekenen. Die talenten zijn immers onmisbaar om mee te doen aan de moderne samenleving. Maar er is meer: met ondernemend leren dagen we kinderen uit om zich te ontplooien op creatief, technisch, economisch, spiritueel en sportief gebied. Kinderen leren bij ondernemend leren om initiatieven te nemen en samen te werken naar een concreet einddoel. Ze organiseren bijvoorbeeld een wedstrijd, maken een eigen boek, doen een onderzoek of zetten een winkel of artotheek op. De doelen die kinderen kiezen, hebben altijd een hoge realiteitswaarde. Op die manier ondernemen ze activiteiten die hun een gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en trots geven.

Naast talentontwikkeling vormt gemeenschapsvorming een belangrijke pijler onder ons onderwijs. We vinden dat onze scholen meer horen te zijn dan kennisinstituten. Scholen spelen een belangrijke rol bij de opvoeding en vorming van jonge mensen. Voor ons zijn ontmoeting, vertrouwen en verantwoordelijkheid daarbij sleutelbegrippen. In onze scholen werken leerlingen en leerkrachten actief mee aan de gemeenschap van alle dag. Zo leren ze bruggen te slaan tussen verschillende culturen en godsdiensten. We leren hun ook zorg te dragen voor hun eigen leef- en werkomgeving. Op die manier ontwikkelen onze leerlingen zich tot geëmancipeerde, verantwoordelijke burgers van de samenleving van morgen.

Onze missie realiseren we samen

Vanuit onze christelijke grondslag willen we bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Dat streven komt goed tot uitdrukking in onze missie. Die luidt als volgt.

AMOS wil leerlingen laten uitgroeien tot geëmancipeerde, verantwoordelijke burgers die volop deelnemen aan de samenleving. Daarom bieden we ze ondersteuning ‘op maat’ om hun talenten en gemeenschapszin te ontplooien.

Om onze missie te realiseren, werken we actief samen met alle betrokkenen. Allereerst met leerlingen zelf. Kinderen leren alleen iets als ze dat zelf ook willen. Daarom is een uitnodigend en uitdagend schoolklimaat belangrijk en hebben leerkrachten hoge verwachtingen van kinderen. Verder werken we samen met ouders en verzorgers. Zij zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van leerlingen zijn. Daarom zoeken we actief het gesprek met hen. Tot slot zoeken we de samenwerking met andere professionals. Dat doen we bijvoorbeeld rond de naschoolse opvang of de zorgverlening.

Bij de uitvoering van onze missie laten we ons leiden door vijf kernwaarden.

 • Professionaliteit: we willen de hoogst mogelijke kwaliteit van handelen bieden.
 • Betrouwbaarheid: we willen dat onze leerlingen, hun ouders en onze partners op ons kunnen bouwen.
 • Betrokkenheid: we willen onze leerlingen, hun ouders en onze partners bijstaan om samen verder te kunnen.
 • Belangstellend: we willen openstaan voor nieuwe ideeën en verschillen gebruiken om van te leren.
 • Ondernemingszin: we willen kansen die zich voordoen, zien en benutten.

Eenheid in verscheidenheid

Om onze missie te realiseren, hebben we 28 basisscholen in Amsterdam en omgeving. Onze scholen staan in zeer uiteenlopende wijken en stadsdelen. Daarom verschillen zij ook: de scholen hebben een eigen profiel dat aansluit bij de gemeenschap en partners waarvoor zij onderwijs verzorgen. Deze verscheidenheid beschouwen we als onze kracht. Daarom koesteren we haar en bieden we onze scholen vrijheid om:

 • Een duidelijke positie te kiezen in hun wijk en hun lokale onderwijsomgeving;
 • Een herkenbaar onderwijsconcept te kiezen dat aansluit bij hun gekozen positie;
 • De dagelijkse gang van zaken in hun scholen vorm te geven.

Deze vrijheid neemt niet weg dat AMOS-scholen als zodanig herkenbaar horen te zijn. Gezamenlijkheid is geen doel op zich: de AMOS identiteit moet een keurmerk zijn, geen keurslijf. We versterken de gezamenlijkheid bijvoorbeeld door de kracht van individuele scholen te bundelen en goede ideeën en initiatieven te gebruiken voor het collectief. De onderlinge verbondenheid binnen AMOS komt verder tot uiting in het feit dat:

 • Alle AMOS-scholen dezelfde visie op en missie voor het onderwijs onderschrijven;
 • Alle AMOS-leerkrachten vergelijkbare basiskwaliteiten hebben;
 • Alle AMOS-schoolleiders vergelijkbare basiskwaliteiten hebben en soortgelijke instrumenten gebruiken om hun school te managen;
 • Alle AMOS-schoolleiders van en met elkaar willen leren en daartoe kennis en ervaring uitwisselen.

Hoe gaan wij met elkaar om

AMOS is een oecumenische scholengroep met wortels in de christelijke traditie. Binnen onze grootstedelijke Amsterdamse werkelijkheid vullen wij onze identiteit in vanuit de oorspronkelijke betekenis van ‘oecumene’: de bewoonde wereld. Dit betekent dat wij onderkennen dat onze scholen een huis zijn van verschillende geloven. We willen een gemeenschap zijn waar medemenselijkheid, respect voor elkaar en voor de leefomgeving belangrijke waarden zijn.

Wij bieden levensbeschouwelijk onderwijs aan alle kinderen op onze scholen. Daarbij staan drie aspecten centraal.

 1. Religies en levensbeschouwingen. We leren de kinderen over religies en praten met hen over overeenkomsten en verschillen. Hierbij is alle ruimte om van en met elkaar te leren. We laten ons inspireren door verhalen en tradities. We bezoeken verschillende gebedshuizen waarbij ontmoeting centraal staat. Zo leren de kinderen Amsterdam kennen als multiculturele en multireligieuze stad.
 2. Vieren, gedenken en feestdagen. We vinden het belangrijk om te vieren. Het leven vieren is het leven leren kennen in vreugde en verdriet. We vieren ieder jaar Kerst en Pasen en vertellen het bijbehorende Bijbelverhaal. Ook besteden we aandacht aan de feesten van andere religies. Samen vieren voedt de oecumene en zorgt voor bezieling en inspiratie.
 3. Eigen levensbeschouwing. We stimuleren het ontwikkelen van een eigen levensbeschouwing. We gaan in gesprek met kinderen over levensvragen en filosoferen maakt deel uit van ons onderwijsaanbod. Onze leerlingen leren zich verantwoordelijk te voelen voor hun omgeving. We willen er aan bijdragen dat onze leerlingen zichzelf leren kennen en zich in hun eigenheid geaccepteerd weten.

Onze visie op identiteit is uitgewerkt in de AMOS-Kapstok Identiteit.

ANBI

Conform de wetgeving voor instellingen met een ANBI-status geven wij als Stichting AMOS op deze pagina een samenvatting van diverse gegevens dan wel links naar de vindplaatsen van deze gegevens op onze website.

Naam: Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (kort: Stichting AMOS)

RSIN: 29.54.862

Postadres: Postbus 9646, 1006 GC Amsterdam

Telefoonnummer: 020 410 68 10

Mailadres: info@amosonderwijs.nl

Doelstelling: zie deze link naar doelstellingen

Hoofdlijnen beleidsplan: link naar hoofdlijnen strategisch beleid en link naar koersplan 2015 en verder

Bestuurssamenstelling: link naar samenstelling college van bestuur

Beloningsbeleid: AMOS hanteert de voor het onderwijs verplichte cao primair onderwijs en de hierin opgenomen beloningsbepalingen. Voor het bestuur wordt de cao bestuurders gehanteerd. Inzake de beloning van bestuur en raad van toezicht wordt binnen de grenzen van de vigerende wetgeving inzake normering topinkomens gebleven (WNT2).

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten (inclusief staat van baten en lasten etc.): zie ons jaarverslag over het meest recente boekjaar (hier).

AMOS maakt het verschil

Het strategisch plan van AMOS rust op drie pijlers: onderwijs, personeel en organisatie.

Onderwijs

Ieder kind een passend aanbod van onderwijs en zorg, het liefst in de buurt van de school. Met dit streven biedt AMOS goed onderwijs en aangepaste zorg aan de leerlingen. Ieder kind kan meekomen op het eigen niveau, waarbij de leerkrachten leerlingen stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Voor de een mag de lat een stuk hoger gelegd worden, voor de ander remt te veel uitdaging af.

Via plusklassen biedt AMOS onderwijs aan leerlingen die de lesstof met gemak aankunnen. AMOS is ook het enige bestuur in Amsterdam dat voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen verzorgt. Dit gebeurt op basisschool De Vlinderboom, de Poseidon en in 2014 ook op De Bonkelaar.

AMOS en Amsterdam doen veel om de leerachterstanden in de stad te minimaliseren. Zo zijn er kopklassen; klassen voor kinderen voor die naar hoger vervolgonderwijs doorverwezen kunnen, maar door taalachterstand niet op dat niveau functioneren. Om deze groep leerlingen te helpen een hoger schoolniveau te halen door hun taalbeheersing te vergroten, heeft AMOS in 2004 de Kopklas geïntroduceerd. De Kopklas is een groep tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs in. Amsterdam heeft er momenteel 6. Vijf daarvan vallen onder AMOS.

Personeel

De hoge maatschappelijke verwachtingen van het primair onderwijs vragen het nodige van leerkrachten en schoolleiders. Zij zullen het verschil moeten maken. Met hun inzet en professionaliteit bereiken leerlingen de gewenste ‘referentieniveaus’, worden scholen ‘breed’ en krijgen leerlingen ‘passend onderwijs’. Wij willen de hoge verwachtingen ten aanzien van onderwijs kunnen waarmaken, dan investeren fors in de professionaliteit en kwaliteit van leerkrachten en schoolleiders.

Wij vragen medewerkers en leerkrachten het beste uit zichzelf te halen. Goede scholen hebben goede teams, en excellente schoolleiders nodig. Zij blijken dag-in-dag-uit een belangrijke schakel te zijn in het verbeterproces en in het succes van onze scholen.

De AMOS Academie, het interne opleidingsinstituut en kenniscentrum, biedt veel mogelijkheden voor scholing en ontplooiing. En wie er echt uitspringt, krijgt extra kansen.

Met de verhoging van de mobiliteit stimuleren wij het uitwisselen van ervaringen, zetten wij competenties gericht in en geven wij loopbaanontwikkeling een extra impuls.

Organisatie

Een goed geoliede en functionerende organisatie is een belangrijk onderdeel in het succes van AMOS. Afnemende onderwijsbudgetten en het dalen van het aantal leerlingen in Amsterdam vragen om aanpassingen. Tegelijkertijd nemen de eisen toe die ouders stellen aan het uiterlijk en de inrichting van scholen. Samen met de stijgende verwachtingen ten aanzien van het onderwijs en de toenemende aandacht voor de kwaliteit van leerkrachten vragen deze ontwikkelingen om slimme bedrijfsvoering en een efficiënte organisatie.

Om goed onderwijs te kunnen blijven bieden, is het cruciaal dat het collectief, dat AMOS heet, kracht en voordelen biedt. Samen staan we sterk. Vanuit onze gedeelde visie op goed onderwijs kunnen we elkaar helpen en scherp houden. De kracht van de AMOS-groep komt ook tot uiting in aantrekkelijke gebouwen, waar ouders en leerlingen zich thuis voelen. Goede ICT-voorzieningen zijn vanzelfsprekend.

Effectiviteit en efficiëntie in de organisatie besparen geld en maken het werken prettig en professioneel. Het AMOS Bureau levert hieraan ondersteuning ten behoeve van het gehele collectief. Scholen, bestuur, bureau en de Raad van Toezicht vormen met elkaar een stevig bouwwerk, dat zwaar weer – nu en in de toekomst – weet te weerstaan.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een college met professionals met ervaring in verschillende branches en sectoren. De leden van de Raad van Toezicht zijn geen medewerkers, maar hebben ervaring in of met het onderwijs. Ook hebben zij kwaliteiten die zij in dienst stellen van AMOS. De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk voor AMOS. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Barbara Voermans

Voorzitter


Barbara Voermans is sinds najaar 2016 lid van de Raad van Toezicht van AMOS. Op 1 januari 2017 heeft zij de voorzittershamer overgenomen van Dorienke de Grave-Verkerk. Voermans is sterk betrokken bij goed onderwijs in de stad. “Het is belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk gelijke kansen krijgen. Onderwijs is heel wezenlijk voor het verdere verloop van hun leven. Dat gaat me aan het hart. Vanuit mijn eigen rol als toezichthouder lever ik daar graag een bijdrage aan.” In het dagelijks leven werkt Voermans - na 17 jaar arbeidsrechtadvocaat te zijn geweest met de focus op onderwijs en zorg - als kwartiermaker in de zorg. In dat kader volgt Voermans ook de Master Health and Business Administration. Daarnaast heeft Voermans tot voor kort diverse bestuurs- en toezichthoudende posities bekleed, waaronder voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Nieuwe Helden en lid van het bestuur van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds. Op de school van haar kinderen heeft ze de rol van voorzitter van de medezeggenschapsraad jarenlang vervuld. Barbara Voermans studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt voor de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan.

Sjors Hartman


Sjors Hartman maakt sinds 2013 deel uit van de Raad van Toezicht van AMOS en is voorzitter van de auditcommissie financiën. Als Registeraccountant en organisatieadviseur is hij vooral gericht op de bedrijfsvoering van AMOS. Momenteel is hij werkzaam als directeur Financiën, HR en ICT bij DUWO Studentenhuisvesting. Sjors Hartman heeft ruime ervaring als lid en voorzitter van Raden van Toezicht van een woningcorporatie, een zorginstelling en een schouwburg.

Gerard Veerbeek


Gerard Veerbeek is lid van de Raad van Toezicht. Na een studie natuurkunde heeft hij een aantal jaren gewerkt als docent in het voortgezet en hoger onderwijs. Daarna heeft hij gewerkt in meerdere achtereenvolgende managementfuncties en bestuurlijke functies in het hoger onderwijs. In zijn voorlaatste functie was hij algemeen directeur van een grote scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. In zijn laatste functie, van 2009 tot 2016, was de heer Veerbeek voorzitter van het College van Bestuur van de hogeschool Marnix Academie te Utrecht.

Marion van Staveren


Marion van Staveren is lid van de Raad van Toezicht. Zij heeft een Finance & Control achtergrond. Na haar opleiding heeft zij in grote organisaties gewerkt in het financieel management en later als zelfstandig interimmanager. Sinds juni 2013 is zij één van twee directeur-eigenaren van een adviesbureau dat zich bezighoudt met advies en detachering op het gebied van (lokale en rijks)overheid. Tot 2016 heeft zij verschillende bestuurlijke posities bekleed, waaronder, het voorzitterschap van een schoolbestuur in Heemstede, die van secretaris en plaatsvervangend voorzitter van een Stichting Pensioenfonds alsmede voorzitter van een RvT voor het Openbaar Onderwijs in Noord-Kennemerland. Marion vindt het belangrijk om samen krachten te bundelen om AMOS een stevige organisatie te laten zijn die kinderen de kans biedt om goed onderwijs te krijgen en breed te kunnen leren.

De Raad van Toezicht van AMOS functioneert binnen de kaders van de branchecode PO en de wet 'Goed onderwijs, goed Bestuur' als toezichthouder van het College van Bestuur, het bevoegd gezag van de organisatie.

College van Bestuur

Het College van Bestuur geeft invulling en uitvoering aan de beleidsrichting die door de Raad van Toezicht wordt aangegeven. Het College wordt ondersteund door het bestuursbureau. Sinds september 2018 werkt AMOS met een tweehoofdig college van bestuur.

Jonne Gaemers

voorzitter college van bestuur

020 - 410 68 10

Arie van Loon

lid college van bestuur

020 - 410 68 10

AMOS stafbureau

Het AMOS stafbureau heeft de volgende afdelingen:

 • Bedrijfsvoering: hieronder vallen de afdelingen: financiën, HR, huisvestings- en facilitaire en ICT zaken en de backoffice
 • Onderwijs: hieronder valt de afdeling Onderwijs en Ontwikkeling, de beleidstaken onderwijs inclusief kwaliteitsborging
 • Staf en beheer: hieronder valt de controller, communicatie & marketing, de bedrijfsjurist en het directiesecretariaat
 • Het stafbureau staat onder leiding van het lid college van bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering. Onderwijs, Innovatie en onderzoek valt onder de bestuurder met de portefeuille onderwijs.

  Chretien van der Horst

  Hoofd bedrijfsvoering

  Bedrijfsvoering

  020 - 41 06 819

  Amarens Visser

  Hoofd onderwijs

  Onderwijs, innovatie en onderzoek

  020 - 41 06 985

  Jimmy Heijnis

  Senior adviseur financiën

  Bedrijfsvoering, financiën

  020 - 41 06 827

  Johnny Wan

  Junior assistent controller

  Bedrijfsvoering, financiën

  020 - 41 06 814

  Peter Hessels

  Projectadministrateur

  Bedrijfsvoering, financiën

  020 - 41 06 821

  Nico van Breevoort

  Administratief medewerker FA

  Bedrijfsvoering, financiën

  020 - 41 06 836

  Wendy Zondervan

  Senior adviseur marketing en communicatie

  Staf en beheer, communicatie en marketing

  020 - 41 06 832

  Khadija Boussatta

  Administrateur PSA

  Bedrijfsvoering, HR

  020 - 41 06 834

  Corinne Hogenboom

  Administrateur PSA

  Bedrijfsvoering, HR

  020 - 41 06 835

  Karin van Veen

  Backoffice medewerker

  Bedrijfsvoering, backoffice

  020 - 41 06 833

  Debby Koenders

  Senior adviseur HRM, teamleider HR

  Bedrijfsvoering, HR

  020 - 41 06 839

  Zohra el Sekalle

  Adviseur HR

  Bedrijfsvoering, HR

  020 - 41 06 829

  Elise Eijkman

  Junior HRM Adviseur

  Bedrijfsvoering, HR

  020 - 41 06 828

  Nine de Vries

  Directiesecretaresse

  Staf en beheer, secretariaat

  020 - 41 06 820

  Ap de Haan

  Senior adviseur huisvesting

  Bedrijfsvoering, Huisvesting

  020 - 410 68 17

  Arthur van Engelen

  Medewerker huisvesting en facilitairezaken

  Bedrijfsvoering, Huisvesting

  020 - 41 06 818

  Petronel van Leeuwen

  Juridisch adviseur

  Staf en beheer, juridische zaken

  020 - 41 06 994

  Andrea Brouwer

  Beleidsadviseur Onderwijs, Innovatie en Onderzoek

  Onderwijs, Innovatie en Onderzoek

  020 - 41 06 886

  Vera Weeber

  Junior beleidsadviseur Onderwijs, Innovatie en Onderzoek

  Onderwijs, Innovatie en Onderzoek

  020 - 41 06 886

  Shulaima Francisca

  Medewerker backoffice

  Bedrijfsvoering, backoffice

  020 - 41 06 814

  Jan Schelvis

  ICT beheer

  Bedrijfsvoering, ICT

  Frans van den Hemel

  Bovenschools IB-er

  Onderwijs, innovatie en onderzoek

Medezeggenschap gesprekspartner van de school

AMOS kent een zogenoemde GemeenschappelijkeMedezeggenschap Raad (GMR). De GMR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding en telt 14 leden. Beide geledingen bestaan uit 7 leden. De ouders worden gekozen door de oudergeledingen van de Medezeggenschapsraden op de scholen en de medewerkers door de personeelsgeledingen van deze Medezeggenschapsraden. De GMR is de overlegpartner voor het College van Bestuur over onderwerpen die meerdere scholen of AMOS als geheel betreffen.

Iedere school heeft een eigen medezeggenschap, die als gesprekspartner voor de directie van de school optreedt. Zowel in de GMR als in de afzonderlijke MR’en zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd.


Download jaarverslag 2018

Download jaarverslag 2017

Nieuwsbrieven

Download hieronder de AMOS nieuwsbrieven.

Download nieuwsbrief juli 2019
Download nieuwsbrief oktober 2019

Contact

GMR secretariaat

E: gmr_secretariaat@amosonderwijs.nl

AMOS Leerlingenraad

De AMOS leerlingenraad heeft een eigen website (amosleerlingenraad.nl). Daar is te lezen wat de leerlingenraad doet, waar zij aan werken, wanneer zij bij elkaar komen en hoe leerlingen, leerkrachten, ouders en geïnteresseerden hen kunnen vinden.

Klachten? Laat het weten!

AMOS doet er alles aan om onderwijs van hoog niveau te geven. Daarbij is ouderparticipatie van groot belang. Wij betrekken de ouders graag en vinden het belangrijk dat kinderen, ouders, personeelsleden en alle andere betrokkenen van de scholen zich prettig en veilig voelen op school..

Soms kan het toch gebeuren dat iemand het niet eens is met de gang van zaken op school en/of zich niet prettig/veilig voelt op school. AMOS stelt het op prijs dat ontevredenheid over de gang van zaken en/of klachten over onveiligheid, in een zo vroeg mogelijk stadium, op school gemeld worden volgens de klachtenprocedure die in de schoolgids van de desbetreffende school beschreven staat.

Een exemplaar van de klachtenregeling kunt u hier downloaden. De regeling is ook verkrijgbaar bij de directies van de AMOS-scholen, de contactpersonen op school en de externe vertrouwenspersonen*.

In de klachtenregeling is beschreven dat een klacht in eerste instantie op schoolniveau behandeld wordt. Komt u er met de school niet uit, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur.

U kunt bij het bestuur een klacht indienen met het klachtenformulier dat u hier kunt downloaden. Het bestuur hoort de betrokkenen en zal trachten tot een oplossing te komen. U kunt de klacht per e-mail versturen naar . Als u het formulier liever per post verstuurt, dan kan dat naar het volgende adres:

Stichting AMOS
College van Bestuur
Laarderhoogtweg 25
1101 EB AMSTERDAM

Komt u er met het bestuur niet tot een oplossing, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de landelijke Klachtencommissie of de Inspectie voor het Onderwijs.

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijsen Volwasseneducatie
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

www.gcbo.nl

*AMOS heeft een externe vertrouwenspersoon, zij kan worden ingeschakeld voor advies of in een conflictsituatie. De vertrouwenspersoon kan u zo nodig ook ondersteunen bij het formuleren van uw klacht. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Mevrouw Minke Fuijkschot
06 - 31 63 16 73
mfuijkschot@hetabc.nl

AMOS Meldcode en Protocollen

Voor diverse sectoren, waaronder het onderwijs, geldt de verplichting om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast geldt de verplichting het gebruik en de kennis ervan binnen de organisatie te bevorderen. Het toezicht op de naleving van deze verplichtingen gebeurt onder andere door de Onderwijsinspectie.

Het College van Bestuur van AMOS heeft een meldcode vastgesteld met daarin de wettelijk voorgeschreven vijf stappen opdat beroepskrachten werkzaam bij AMOS weten wat van hen wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;

De stappen van de meldcode zijn vertaald in het handelingsprotocol dat op alle AMOS-scholen wordt gehanteerd.

De meldcode/handelingsprotocol zijn vastgesteld in aanmerking nemende

In de link AMOS Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling staat het gehele protocol.

Protocol medisch handelen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf dit moment zijn overheidsinstanties en publieke organisaties verplicht om een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) vast te stellen. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor AMOS is de functionaris voor de gegevensbescherming:

Mevrouw Petronel van Leeuwen

petronel.vanleeuwen@amosonderwijs.nl

020 – 41 06 994

Privacybeleid

Als AMOS nemen wij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat informatiebeveiliging en priva-cy geregeld wordt. Het bestuur is hierop aan te spreken en legt hier verantwoording over af. In ter-men van de wet is het bestuur de verwerkingsverantwoordelijke. AMOS voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Bij AMOS is de verwerking van persoonsgegevens altijd gekoppeld aan een specifiek doel en gebaseerd op één van de wettelijke grondslagen. Een goede balans tussen ons belang om persoonsgegevens te verwerken en het belang van betrokkene om in een vrije omgeving eigen keuzes te maken met betrekking tot het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens is essentieel. Bij alle verwerkingen van persoonsgegevens op basis van toestemming kunnen betrokkenen ten alle tijden hun toestemming herzien.

Verwerkingen

Alle verwerkingen worden bijgehouden in een verwerkingsregister. Met alle betrokken partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om de privacy van ouders en leerlingen te waarborgen. Hierbij kan gedacht worden aan het leerlingvolgsysteem (Parnassys) waarin het gros van de privacygevoelige gegevens zijn opgenomen. In het kader van verantwoording en transparantie vermelden wij een samenvatting van de verwerkingen die plaatshebben:

 • BSN en NAW-gegevens van leerlingen en ouders: worden bijgehouden in Parnassys (leerlingadministratie) en uitgewisseld met Basispoort (online leeromgeving) en BRON (administratie van het Ministerie van OC&W);
 • Naam, leerresultaten en ontwikkeling van leerlingen worden bijgehouden in Parnassys (voor alle leerlingen), Bloon (dyslexiesoftware, voor leerlingen die dit gebruiken), Oefenweb (oefenprogramma voor taal en rekenen, voor leerlingen die dit gebruiken) en ELK (online dossier ten behoeve van overdracht naar het voortgezet onderwijs);
 • Naam en mailadres van leerlingen worden bijgehouden in Miloo van Skool (online leeromgeving);
 • BSN, NAW-gegevens en salarisgegevens van personeelsleden worden bijgehouden in Youforce van Raet (salarisplatform) en uitgewisseld op basis van wettelijke vereisten met UWV, Belastingdienst en ABP;
 • Een digitaal personeelsdossier wordt bijgehouden in Youforce van Raet; dit dossier is voor personeelsleden online in te zien en wordt na verloop van wettelijke bewaartermijnen vernietigd.