Over AMOS

WIJ ZIJN AMOS

Goed onderwijs, excellent onderwijs, met aandacht voor de ontwikkeling van elk kind, kan alleen floreren als we ons onderwijsteam het beste geven. Daar zijn wij bij AMOS Onderwijs, een groep van basisscholen in Amsterdam, van overtuigd. Sterker nog, door die gedachte laten we ons leiden.

Ons team bestaat uit 750 mensen die zich op onze 29 scholen met ziel en zaligheid inzetten voor de ontwikkeling van onze kinderen. Zij weten als geen ander hoe je een kind een goede basis meegeeft. Met hun bevlogenheid willen ze elk kind verder brengen. Daarom investeren we zo graag in onze mensen. Want geld en aandacht voor onze teamleden zorgt voor beter onderwijs.

Gewoon doen

In een ‘over ons’ hoor je iets over jezelf te zeggen. En dat voelt een beetje dubbel want we zijn niet zo van die praters. We zijn dóeners. We houden ervan om de handen uit de mouwen te steken, oplossingsgericht te zijn en de zaken nuchter te benaderen. Een ondernemersmentaliteit dus. We schreeuwen het niet van de daken, maar daar zijn we best trots op.

Iedereen wordt gezien

En dan zouden we bijna onze achtergrond vergeten. AMOS staat voor Amsterdams Oecumenische Scholengroep. ‘Oecumene’ is nou niet het onderwerp waar we het dagelijks bij de koffie over hebben, maar de betekenis is voor ons wel erg belangrijk. Het zit diep in ons DNA verankerd.

Binnen de christelijke traditie staat oecumene voor onderling begrip tussen bijvoorbeeld katholieken en protestanten. Voor ons gaat het om de realisatie, het voelen en het omarmen van het feit dat wij veel verschillende geloven onder ons dak hebben. Waar wij heel sterk in geloven? Dat iedereen gezien wordt, dat we voor elkaar zorgen, dat we het goede doen. En ja, dat vinden we heel gewoon.

College van Bestuur

Het College van Bestuur geeft invulling en uitvoering aan de beleidsrichting die door de Raad van Toezicht wordt aangegeven. Het College wordt ondersteund door het bestuursbureau. Sinds september 2018 werkt AMOS met een tweehoofdig college van bestuur.

Jonne Gaemers

voorzitter college van bestuur

020 - 410 68 10

Arie van Loon

lid college van bestuur

020 - 410 68 10


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een college met professionals met ervaring in verschillende branches en sectoren. De leden van de Raad van Toezicht zijn geen medewerkers, maar hebben ervaring in of met het onderwijs. Ook hebben zij kwaliteiten die zij in dienst stellen van AMOS. De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk voor AMOS. De Raad functioneert binnen de kaders van de branchecode PO en de wet 'Goed onderwijs, goed Bestuur' als toezichthouder van het College van Bestuur, het bevoegd gezag van de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht zijn:
Barbara Voermans / Voorzitter
Quincy Elivira
Reinier de Voogd
Trudie Westen
Esmée Nuninga

AMOS stafbureau

Het AMOS stafbureau heeft de volgende afdelingen:

  • Bedrijfsvoering: hieronder vallen de afdelingen: financiën, HR, huisvestings- en facilitaire en ICT zaken en de backoffice
  • Onderwijs: hieronder valt de afdeling Onderwijs en Ontwikkeling, de beleidstaken onderwijs inclusief kwaliteitsborging
  • Staf en beheer: hieronder valt de controller, communicatie & marketing, de bedrijfsjurist en het directiesecretariaat

Het stafbureau staat onder leiding van de directeur staf en beleid

Jiskje Veenstra

Directeur Staf en Beleid
Staf en beheer

020 - 45 70 153

Jimmy Heijnis

Controller
Staf en beheer

020 - 41 06 827

Wendy Zondervan

Senior adviseur marketing en communicatie
Staf en beheer

020 - 41 06 832

Petronel van Leeuwen

Juridisch adviseur
Staf en beheer

020 - 41 06 994

Nine de Vries

Directiesecretaresse
Staf en beheer

020 - 41 06 820

Imke van Neerijnen - Lumeij

Beleidsadviseur Onderwijskwaliteit en Passend Onderwijs
Onderwijs, Innovatie en Onderzoek

020 - 41 06 813

Dejana Bubica

Adviseur HR
Bedrijfsvoering HR

020 - 41 06 829

Elise Eijkman

Adviseur HR

Bedrijfsvoering, HR

020 - 41 06 828

Maaike den Otter

Beleidsadviseur Passend onderwijs
Onderwijs, Innovatie en Onderzoek

020 - 45 70 105

Ap de Haan

Senior adviseur huisvesting
Bedrijfsvoering, Huisvesting

020 - 410 68 17

Arthur van Engelen

Medewerker huisvesting en facilitairezaken
Bedrijfsvoering, Huisvesting

020 - 41 06 818

Karin van Veen

Medewerker backoffice
Bedrijfsvoering, backoffice

020 - 41 06 833

Shulaima Francisca

Medewerker backoffice
Bedrijfsvoering, backoffice

020 - 41 06 814

Jan Schelvis

ICT beheer
Bedrijfsvoering, ICT

1. WIJ ZIJN AMOS

Wij zijn AMOS, een groep van 28 scholen in Amsterdam, geworteld in de christelijke traditie. Wij geloven dat elk kind unieke talenten heeft, in het besef dat niet elk kind altijd gelijke kansen heeft om die talenten te ontdekken en te ontplooien. Het is onze missie die gelijke kansen wel te bieden. Niet louter als fraai ogend motto maar door een keiharde inzet in de praktijk van alledag. Verschillen in herkomst, geloofsovertuiging, cultuur, enzovoorts zijn voor ons daarbij zowel een vanzelfsprekendheid als een inspiratie. Ontdekken wie je zelf bent en nieuwsgierig zijn naar wat anderen beweegt. Dat hebben wij voor ogen als wij spreken over de waarde van diversiteit. Je talenten ontdekken en ontwikkelen is één ding. Wij inspireren onze leerlingen die talenten ook te (gaan) benutten voor onze stad, ons land, onze wereld.

2. ONZE KERNWAARDEN

Als AMOS maken wij het verschil door wat wij doen. Onze daden zijn geïnspireerd door onze overtuiging en gestoeld op onze kernwaarden: nieuwsgierig, betrokken, gedreven en doelgericht. Wij geloven dat we in het leven voor de uitdaging staan om onze talenten te ontdekken en ten volle te ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk om iets terug te doen voor onze gemeenschap, onze stad. Om met onze oud-burgemeester Van der Laan te spreken: “Zorg goed voor de stad en voor elkaar”. Onze ouders herkennen zich in deze kernwaarden. Samen stimuleren we de kinderen nieuwsgierig te zijn naar de wereld om hen heen en zich bewust te worden van het feit dat be-trokkenheid met de wereld niet gaat zonder de handen uit de mouwen te steken. Waarmee we weer aangeland zijn bij het begin: wij van AMOS zijn doeners.

4. DRIE HOOFDTHEMA’S

Binnen AMOS worden de volgende drie hoofdthema’s opgepakt:

  1. Behoud en doorontwikkelen van de basiskwaliteit van het onderwijs
  2. Excellent werkgeverschap (in het licht van het grote lerarentekort)
  3. Versterken van de lerende organisatie / bevorderen van deskundigheid

Ad 1: Behoud en doorontwikkelen van de basiskwaliteit van het onderwijs
Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen; en die wereld verandert razendsnel. Dat vraagt van onze leerlingen straks andere vaardigheden om zich in die wereld staande te houden. Creativiteit, flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om jezelf een weg te banen in het gi-gantische informatieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties. Daar dient het onderwijs op in te spelen. Maar een minstens zo belangrijke ontwikkeling zijn de al jaren da-lende prestaties van leerlingen op het gebied van rekenen en taal in het Nederlandse onderwijs. Als AMOS vinden we dat de focus primair gericht moet worden op de basisvaardigheden van onze leerlingen: op taal, rekenen en burgerschap. Deze kerntaak staat al jaren onder druk vanwege alle andere zaken die op het bordje van het onderwijs zijn gelegd en door het toenemen van het lerarentekort. Ook de coronacrisis heeft bijgedragen aan het verder wegzakken van de leerresultaten. Bij het formuleren van de ambities op het gebied van taal- en rekenresultaten geldt voor alle AMOS-scholen het landelijke gemiddelde als minimumnorm, maar vragen wij die scholen waar dat mogelijk is een ho-gere ambitie op te stellen. Met het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheid (en sociale en maatschappelijke competenties) van leerlingen wordt ook de kansengelijkheid bevorderd: immers, wanneer wij onze leerlingen goed toerusten op de basisvaardigheden geeft dat later in de school-loopbaan (en weer later op de arbeidsmarkt) meer kansen op succes. Ook de talentontwikkeling van leerlingen is hiermee gediend. Goed taal-, reken- en burgerschapsonderwijs kan het best wor-den gerealiseerd door het toepassen van de meest recente wetenschappelijke inzichten in de on-derwijspraktijk en door gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT.

Ad 2: Excellent werkgeverschap
Wij willen als AMOS het beste voor onze medewerkers, ons belangrijkste kapitaal. Alleen als zij goed in hun vel zitten, kunnen ze het beste onderwijs aan onze leerlingen geven. Werving en be-houd van medewerkers is in het licht van het toenemende leraren- en schoolleiderstekort cruci-aal. Aankomende leraren hebben hun werkgever voor het uitkiezen. Daarom wil AMOS de beste werkgever zijn, met betere (secundaire) arbeidsvoorwaarden dan elders in de sector. Maar ook goede (ICT-) faciliteiten en schoolgebouwen vallen hieronder. En niet in de laatste plaats: het bieden van een fijne werksfeer aan de medewerkers op de scholen en het stafbureau, met veel professionele ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden. In het kader van werving en behoud van leerkrachten investeert AMOS ook stevig in het aantrekken van zij-instromers en het begeleiden van (startende) leraren. Ten slotte: uit onderzoek blijkt dat relatief veel leraren het onderwijs na enkele jaren weer verlaten en kiezen voor een andere professionele toekomst; wij zien dit in de stad Amsterdam, maar ook binnen AMOS. Wij zullen hier onderzoek naar doen en bezien welke maatregelen er genomen zouden kunnen worden om medewerkers langer voor het onderwijs te behouden.

Ad 3: Versterken van de lerende organisatie / bevorderen van deskundigheid
AMOS wil een lerende organisatie zijn. Hoe verschillend ook, onze scholen zijn geen eilanden, maar staan in verbinding met elkaar en leren van elkaar. Juist die verschillen maken het verschil. Elke school excelleert op onderdelen en deelt de daarbij opgedane inzichten met de anderen. Samen bouwen wij zo aan een sterke scholengroep, aan AMOS. Vanuit wetenschappelijk onder-zoek weten wij dat leren met en van elkaar voor leerkrachten en schoolleiders de meest effectieve manier is om tot een hogere onderwijskwaliteit te komen. Wij investeren ook op andere manieren in onze medewerkers. Door hen de mogelijkheid te bieden hun deskundigheid te vergroten en zich te specialiseren op die terreinen waar hun talent ligt. Binnen AMOS kiezen wij ervoor om de middelen die vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) beschikbaar komen, zo duurzaam mogelijk in te zetten. Dat betekent dat er fors wordt ingezet op professionalisering en deskun-digheidsbevordering van medewerkers. Daarmee krijgen deze incidentele middelen naar wij hopen en verwachten een structurele doorwerking

6. TENSLOTTE

Met deze Koers brengen wij focus aan in ons handelen. De drie geprioriteerde speerpunten staan niet los van elkaar. Immers, voor het realiseren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs zijn compe-tente medewerkers benodigd. En voor het aantrekken en behouden van deze medewerkers is excellent werkgeverschap zeer helpend. En daarbij kunnen onze medewerkers zich het best ont-wikkelen in een lerende organisatie met veel mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering.

Met deze Koers bouwen we gezamenlijk aan een mooie toekomst voor onze leerlingen en daar-mee aan een mooier Amsterdam!

Het College van Bestuur AMOS Februari 2023

Geschillenbeslechting

AMOS doet er alles aan om onderwijs van kwalitatief hoog niveau te geven. Daarbij is ouderparticipatie van groot belang. Wij betrekken ouders graag en vinden het belangrijk dat kinderen, ouders, personeelsleden en alle andere betrokkenen van de scholen zich prettig en veilig voelen op school.

Soms kan het toch gebeuren dat iemand het niet eens is met de gang van zaken op school en/of zich niet prettig/veilig voelt op school. AMOS stelt het op prijs dat ontevredenheid over de gang van zaken en/of klachten over onveiligheid, in een zo vroeg mogelijk stadium, op school gemeld worden volgens de regeling geschillenbeslechting.

Een exemplaar van de regeling geschillenbeslechting kunt u hier downloaden.

In de regeling geschillenbeslechting is beschreven dat een klacht in eerste instantie op schoolniveau behandeld wordt. Komt u er met de school niet uit, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur. Dit door het formulier dat u hier kunt vinden te downloaden, in te vullen en te mailen aan

De regeling geschillenbeslechting biedt ook de mogelijkheid van mediation. U kunt op het hiervoor genoemde formulier aangeven of u daar open voor staat.

AMOS heeft een vertrouwenspersoon. Die persoon is onafhankelijk van AMOS. De vertrouwenspersoon kan u adviseren en zo nodig meegaan naar een gesprek op school. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het invullen van het klachtenformulier (zie hierboven).

Mevrouw Minke Fuijkschot
06 - 31 63 16 73
mfuijkschot@hetabc.nl

Mocht mediation of klachtbehandeling door het bestuur niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de landelijke Klachtencommissie.

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijsen Volwasseneducatie
Postbus 394
3440 AJ Woerden

www.gcbo.nl

Medezeggenschap Publicaties Meldcode en protocollen AVG ANBI