AMOS is een oecumenische scholengroep met wortels in de christelijke traditie. Binnen onze grootstedelijke Amsterdamse werkelijkheid vullen wij onze identiteit in vanuit de oorspronkelijke betekenis van ‘oecumene’: de bewoonde wereld. Dit betekent dat wij onderkennen dat onze scholen een huis zijn van verschillende geloven. We willen een gemeenschap zijn waar medemenselijkheid, respect voor elkaar en voor de leefomgeving belangrijke waarden zijn.

Onze visie op identiteit is uitgewerkt in de AMOS-Kapstok Identiteit.

AMOS maakt het verschil

Als AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep) hebben we de ambitie om onze 7.500 leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden dat toegesneden is op de behoefte van elk individueel kind. Met ruim 750 collega's op 29 scholen (33 locaties) in de stad Amsterdam werken we elke dag weer aan het handen en voeten geven aan deze ambitie, daarin ondersteund door ons bestuurskantoor. Om dat te bereiken werken we tevens samen met andere partijen, zoals andere schoolbesturen, de gemeente en organisaties die meehelpen het onderwijs steeds weer beter en uitdagender te maken. De ontwikkeling van iedere leerling die aan een AMOS-school wordt toevertrouwd, staat voorop. Als oecumenische scholengroep staat AMOS open voor alle geloofsovertuigingen. Dat doen wij vanuit vijf uitgangspunten:

 • Ieder mens is uniek en van waarde
 • het gaat om heel de mens
 • de mens is in principe op het goede gericht
 • de mens heeft een eigen verantwoordelijkheid in de wereld
 • het leven is een kostbaar geschenk

Ook al delen AMOS-scholen dezelfde waarden, zij hebben ieder een eigen profiel. Er zijn bijvoorbeeld Kunstmagneetscholen, scholen voor Daltononderwijs of Jenaplanonderwijs, scholen die ondernemend leren, die werken aan een leesverbetertraject of een rekenverbetertraject. Veel scholen zijn een brede school.

Alle leerlingen vinden bij AMOS een plek. Ook hoogbegaafde kinderen. Sinds 1 augustus 2012 verzorgt AMOS voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, onder de naam AMOS unIQ. Het onderwijs wordt gegeven op vier locaties in de stad: basisschool Schreuder in Amsterdam Oud Zuid, basisschool de Poseidon op IJburg, basisschool de Bonkelaar in Amsterdam Noord en IKC Frankendael in Amsterdam Oost.

Uw kinderen zijn van harte welkom op één van onze scholen.

WIJ ZIJN AMOS

Wij zijn AMOS, een groep van 28 scholen in Amsterdam, geworteld in de christelijke traditie. Wij geloven dat elk kind unieke talenten heeft, in het besef dat niet elk kind altijd gelijke kansen heeft om die talenten te ontdekken en te ontplooien. Het is onze missie die gelijke kansen wel te bieden. Niet louter als fraai ogend motto maar door een keiharde inzet in de praktijk van alledag. Verschillen in herkomst, geloofsovertuiging, cultuur, enzovoorts zijn voor ons daarbij zowel een vanzelfsprekendheid als een inspiratie. Ontdekken wie je zelf bent en nieuwsgierig zijn naar wat anderen beweegt. Dat hebben wij voor ogen als wij spreken over de waarde van diversiteit. Je talenten ontdekken en ontwikkelen is één ding. Wij inspireren onze leerlingen die talenten ook te (gaan) benutten voor onze stad, ons land, onze wereld.

ONZE KERNWAARDEN

Als AMOS maken wij het verschil door wat wij doen. Onze daden zijn geïnspireerd door onze overtuiging en gestoeld op onze kernwaarden: nieuwsgierig, betrokken, gedreven en doelgericht. Wij geloven dat we in het leven voor de uitdaging staan om onze talenten te ontdekken en ten volle te ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk om iets terug te doen voor onze gemeenschap, onze stad. Om met onze oud-burgemeester Van der Laan te spreken: “Zorg goed voor de stad en voor elkaar”. Onze ouders herkennen zich in deze kernwaarden. Samen stimuleren we de kinderen nieuwsgierig te zijn naar de wereld om hen heen en zich bewust te worden van het feit dat betrokkenheid met de wereld niet gaat zonder de handen uit de mouwen te steken. Waarmee we weer aangeland zijn bij het begin: wij van AMOS zijn doeners.

DRIE HOOFDTHEMA’S VOOR DE PERIODE 2021-2023

Voor de periode 2021-2023 worden de volgende drie speerpunten uit de (oorspronkelijke) Koers 2019-2023 met prioriteit opgepakt:

1.Behoud en doorontwikkelen van de basiskwaliteit van het onderwijs

2.Excellent werkgeverschap

3.Versterken van de lerende organisatie / bevorderen van deskundigheid

Behoud en doorontwikkelen van de basiskwaliteit van het onderwijs

Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen; en die wereld verandert razendsnel. Dat vraagt van onze leerlingen straks andere vaardigheden om zich in die wereld staande te houden. Creativiteit, flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om jezelf een weg te banen in het gigantische informatieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties. Daar dient het onderwijs op KOERS 2019-2023 herijkt in te spelen. Maar een minstens zo belangrijke ontwikkeling zijn de al jaren dalende prestaties van leerlingen op het gebied van rekenen en taal in het Nederlandse onderwijs. Als AMOS vinden we dat de focus primair gericht moet worden op het goed leren lezen, rekenen, schrijven en spellen van onze leerlingen. Deze kerntaak staat al jaren onder druk vanwege alle andere zaken die op het bordje van het onderwijs zijn gelegd en door het toenemen van het lerarentekort. Ook de coronacrisis heeft bijgedragen aan het verder wegzakken van de leerresultaten. Met het verbeteren van de taal-en rekenvaardigheid(en maatschappelijke competenties)van leerlingen wordt ook de kansengelijkheid bevorderd: immers, wanneer wij onze leerlingen goed toerusten op de basisvaardigheden geeft dat later in de schoolloopbaan (en weer later op de arbeidsmarkt) meer kansen op succes. Ook de talentontwikkeling van leerlingen is hiermee gediend. Goed taal-en rekenonderwijs kan het best worden gerealiseerd door het toepassen van de meest recente wetenschappelijke inzichten in de onderwijspraktijk en door gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT

Excellent werkgeverschap

Wij willen als AMOS het beste voor onze medewerkers, ons belangrijkste kapitaal. Alleen als zij goed in hun vel zitten, kunnen ze het beste onderwijs aan onze leerlingen geven. Werving en behoud van medewerkers is in het licht van het toenemende leraren-en schoolleiderstekort cruciaal. Aankomende leraren hebben hun werkgever voor het uitkiezen. Daarom wil AMOS de beste werkgever zijn, met betere (secundaire) arbeidsvoorwaarden dan elders in de sector. Maar ook goede (ICT-) faciliteiten en schoolgebouwen vallen hieronder. En niet in de laatste plaats: het bieden van een fijne werksfeer aan de medewerkers op de scholen en het stafbureau, met veel professionele ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden. In het kader van werving en behoud van leerkrachten investeert AMOS ook stevig in het aantrekken van zij-instromers en het begeleiden van (startende) leraren. Ten slotte: uit onderzoek blijkt dat relatief veel leraren het onderwijs na enkele jaren weer verlaten en kiezen voor een andere professionele toekomst; wij zien dit in de stad Amsterdam, maar ook binnen AMOS. Wij zullen hier onderzoek naar doen en bezien welke maatregelen er genomen zouden kunnen worden om medewerkers langer voor het onderwijs te behouden.

Versterken van de lerende organisatie / bevorderen van deskundigheid

AMOS wil een lerende organisatie zijn. Hoe verschillend ook, onze scholen zijn geen eilanden, maar staan in verbinding met elkaar en leren van elkaar. Juist die verschillen maken het verschil. Elke school excelleert op onderdelen en deelt de daarbij opgedane inzichten met de anderen. Samen bouwen wij zo aan een sterke scholengroep, aan AMOS. Vanuit wetenschappelijk onderzoek weten wij dat leren met en van elkaar voor leerkrachten en schoolleiders de meest effectieve manier is om tot een hogere onderwijskwaliteit te komen. Wij investeren ook op andere manieren in onze medewerkers. Door hen de mogelijkheid te bieden hun deskundigheid te vergroten en zich te specialiseren op die terreinen waar hun talent ligt. Binnen AMOS kiezen wij ervoor om de middelen die vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) beschikbaar komen, zo duurzaam mogelijk in te zetten. Dat betekent dat er fors wordt ingezet op professionalisering en deskundigheidsbevordering van medewerkers. Daarmee krijgen deze incidentele middelen naar wij hopen en verwachten een structurele doorwerking.

TENSLOTTE

Met deze herijking van de Koers brengen wij meer focus aan in ons handelen. De drie geprioriteerde speerpunten staan niet losvan elkaar.Immers, voor het realiseren van kwalitatief hoogwaardig on-derwijs zijn competente medewerkersbenodigd. Envoor het aantrekken en behouden van deze me-dewerkersis excellent werkgeverschap zeer helpend.En daarbij kunnen onze medewerkers zich het best ontwikkelen in een lerende organisatie met veel mogelijkheden voor deskundigheidsbevorde-ring. De drie geprioriteerde speerpunten staan ookniet los van de overige in de oorspronkelijke Koers benoemde uitgangspunten, doelen en thema’s; deze blijven onverkort van kracht.Met deze herijkingzetten we vol enthousiasme en vertrouwen Koers. Koers naar een horizon vol nieuwe uitdagingen. Koers naar een AMOS waar we gezamenlijk bouwen aan een mooie toekomst voor onze leerlingen en daarmee aan een mooier Amsterdam.

ANBI

Conform de wetgeving voor instellingen met een ANBI-status geven wij als Stichting AMOS op deze pagina een samenvatting van diverse gegevens dan wel links naar de vindplaatsen van deze gegevens op onze website.

Naam: Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (kort: Stichting AMOS)

RSIN: 29.54.862

Adres: Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam

Telefoonnummer: 020 410 68 10

Mailadres: info@amosonderwijs.nl

Doelstelling: zie deze link naar doelstellingen

Hoofdlijnen beleidsplan: link naar hoofdlijnen strategisch beleid en link naar koersplan 2015 en verder

Bestuurssamenstelling: link naar samenstelling college van bestuur

Beloningsbeleid: AMOS hanteert de voor het onderwijs verplichte cao primair onderwijs en de hierin opgenomen beloningsbepalingen. Voor het bestuur wordt de cao bestuurders gehanteerd. Inzake de beloning van bestuur en raad van toezicht wordt binnen de grenzen van de vigerende wetgeving inzake normering topinkomens gebleven (WNT2).

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten (inclusief staat van baten en lasten etc.): zie ons jaarverslag over het meest recente boekjaar (hier).

AMOS maakt het verschil

Het strategisch plan van AMOS rust op drie pijlers: onderwijs, personeel en organisatie.

Onderwijs

Ieder kind een passend aanbod van onderwijs en zorg, het liefst in de buurt van de school. Met dit streven biedt AMOS goed onderwijs en aangepaste zorg aan de leerlingen. Ieder kind kan meekomen op het eigen niveau, waarbij de leerkrachten leerlingen stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Voor de een mag de lat een stuk hoger gelegd worden, voor de ander remt te veel uitdaging af.

Via plusklassen biedt AMOS onderwijs aan leerlingen die de lesstof met gemak aankunnen. AMOS is ook het enige bestuur in Amsterdam dat voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen verzorgt. Dit gebeurt op basisschool De Vlinderboom, de Poseidon en in 2014 ook op De Bonkelaar.

AMOS en Amsterdam doen veel om de leerachterstanden in de stad te minimaliseren. Zo zijn er kopklassen; klassen voor kinderen voor die naar hoger vervolgonderwijs doorverwezen kunnen, maar door taalachterstand niet op dat niveau functioneren. Om deze groep leerlingen te helpen een hoger schoolniveau te halen door hun taalbeheersing te vergroten, heeft AMOS in 2004 de Kopklas geïntroduceerd. De Kopklas is een groep tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs in. Amsterdam heeft er momenteel 6. Vijf daarvan vallen onder AMOS.

Personeel

De hoge maatschappelijke verwachtingen van het primair onderwijs vragen het nodige van leerkrachten en schoolleiders. Zij zullen het verschil moeten maken. Met hun inzet en professionaliteit bereiken leerlingen de gewenste ‘referentieniveaus’, worden scholen ‘breed’ en krijgen leerlingen ‘passend onderwijs’. Wij willen de hoge verwachtingen ten aanzien van onderwijs kunnen waarmaken, dan investeren fors in de professionaliteit en kwaliteit van leerkrachten en schoolleiders.

Wij vragen medewerkers en leerkrachten het beste uit zichzelf te halen. Goede scholen hebben goede teams, en excellente schoolleiders nodig. Zij blijken dag-in-dag-uit een belangrijke schakel te zijn in het verbeterproces en in het succes van onze scholen.

De AMOS Academie, het interne opleidingsinstituut en kenniscentrum, biedt veel mogelijkheden voor scholing en ontplooiing. En wie er echt uitspringt, krijgt extra kansen.

Met de verhoging van de mobiliteit stimuleren wij het uitwisselen van ervaringen, zetten wij competenties gericht in en geven wij loopbaanontwikkeling een extra impuls.

Organisatie

Een goed geoliede en functionerende organisatie is een belangrijk onderdeel in het succes van AMOS. Afnemende onderwijsbudgetten en het dalen van het aantal leerlingen in Amsterdam vragen om aanpassingen. Tegelijkertijd nemen de eisen toe die ouders stellen aan het uiterlijk en de inrichting van scholen. Samen met de stijgende verwachtingen ten aanzien van het onderwijs en de toenemende aandacht voor de kwaliteit van leerkrachten vragen deze ontwikkelingen om slimme bedrijfsvoering en een efficiënte organisatie.

Om goed onderwijs te kunnen blijven bieden, is het cruciaal dat het collectief, dat AMOS heet, kracht en voordelen biedt. Samen staan we sterk. Vanuit onze gedeelde visie op goed onderwijs kunnen we elkaar helpen en scherp houden. De kracht van de AMOS-groep komt ook tot uiting in aantrekkelijke gebouwen, waar ouders en leerlingen zich thuis voelen. Goede ICT-voorzieningen zijn vanzelfsprekend.

Effectiviteit en efficiëntie in de organisatie besparen geld en maken het werken prettig en professioneel. Het AMOS Bureau levert hieraan ondersteuning ten behoeve van het gehele collectief. Scholen, bestuur, bureau en de Raad van Toezicht vormen met elkaar een stevig bouwwerk, dat zwaar weer – nu en in de toekomst – weet te weerstaan.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een college met professionals met ervaring in verschillende branches en sectoren. De leden van de Raad van Toezicht zijn geen medewerkers, maar hebben ervaring in of met het onderwijs. Ook hebben zij kwaliteiten die zij in dienst stellen van AMOS. De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk voor AMOS. De Raad functioneert binnen de kaders van de branchecode PO en de wet 'Goed onderwijs, goed Bestuur' als toezichthouder van het College van Bestuur, het bevoegd gezag van de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

our_team_2

Barbara Voermans

Voorzitter


Barbara Voermans is sinds najaar 2016 lid van de Raad van Toezicht van AMOS. Op 1 januari 2017 heeft zij de voorzittershamer overgenomen van Dorienke de Grave-Verkerk. Voermans is sterk betrokken bij goed onderwijs in de stad. “Het is belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk gelijke kansen krijgen. Onderwijs is heel wezenlijk voor het verdere verloop van hun leven. Dat gaat me aan het hart. Vanuit mijn eigen rol als toezichthouder lever ik daar graag een bijdrage aan.” In het dagelijks leven werkt Voermans - na 17 jaar arbeidsrechtadvocaat te zijn geweest met de focus op onderwijs en zorg - als kwartiermaker in de zorg. In dat kader volgt Voermans ook de Master Health and Business Administration. Daarnaast heeft Voermans tot voor kort diverse bestuurs- en toezichthoudende posities bekleed, waaronder voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Nieuwe Helden en lid van het bestuur van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds. Op de school van haar kinderen heeft ze de rol van voorzitter van de medezeggenschapsraad jarenlang vervuld. Barbara Voermans studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt voor de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan.

Quincy Elvira


Quincy Elvira is sinds maart 2021 lid van de Raad van Toezicht. Zijn liefde voor het onderwijs had al snel een keuze voor een loopbaan als docent als gevolg. Deze liefde heeft hij vrijwel constant gecombineerd met zijn andere passie: bedrijfseconomie. Als docent economie/bedrijfseconomie op verschillende middelbare scholen, als vakdidacticus/lerarenopleider bedrijfseconomie aan de Fontys Hogescholen, de Radboud Universiteit, en momenteel aan de Universiteit van Amsterdam, in zijn doctoraalscriptie, zijn proefschrift en als toezichthouder op een middelbare school in Nijmegen staat deze combinatie voortdurend centraal.

Als toezichthouder hebben vooral vraagstukken die zich richten op beleidsrijk begroten zijn voorkeur. Niet zo vreemd, hier komen immers het strategische beleidsplan en de inhoudelijke lijnen vanuit het bestuur naar de scholen samen met de financiële component. Bij AMOS zal Quincy zich voornamelijk toeleggen op het financiële aspect zonder het onderwijs uit het oog te verliezen. Onderwijs waar leerlingen zich prettig voelen en het optimale uit zichzelf halen, ongeacht achtergrond, opleidingsniveau en financiële situatie van de ouders.

Reinier de Voogd


Reinier de Voogd is sinds maart 2021 lid van de Raad van Toezicht. Met een bevoegdheid voor Levensbeschouwing en Ethische Vorming en voor Maatschappijleer is hij in 1986 het onderwijs in gestapt. Hij heeft op meerdere plaatsen in het land veel verschillende functies vervult van docent tot bestuurder en alles wat daar tussen ligt. Een brede ervaring zowel binnen het mbo, het voortgezet onderwijs, het primair onderwijs en op het gebied van passend onderwijs. Daarnaast is hij enige tijd werkzaam geweest buiten het onderwijs, respectievelijk op het snijvlak van arbeidsmarkt en onderwijs voor een werkgeversorganisatie en als organisatieadviseur en interimmanager bij een commercieel bureau. In 2017 heeft hij de Executive Master in Public and Non-Profit Management behaald, waarmee hij zijn bestuurlijk profiel heeft verbeterd. Reinier is mede grondlegger van het “10-14 onderwijs” en was de eerste landelijke voorzitter van de kwartiermakers, nu lerende netwerk, 10-14 onderwijs. Sinds maart 2017 is hij de bestuurder van Scholen aan Zee in Den Helder.

Voor Reinier is onderwijs essentieel voor de ontwikkeling van elk individu en de samenleving als totaal. Het is een groot goed en een basisrecht voor alle kinderen. Schoolbestuurders dragen de eer en verantwoordelijkheid om zorg te dragen dat ieder kind de kans krijgt te leren in vrijheid, zichzelf te ontdekken, te ontwikkelen en te vormen en zich voor te bereiden op een volwaardige deelname aan de samenleving.

Trudie Westen


Sinds maart 2021 is Trudie Westen lid van de Raad van Toezicht van AMOS. Trudie wil bijdragen aan een maatschappij waarin ieder mens gezien wordt en een waardevolle plek kan innemen. Waar ruimte is voor eigenheid van mensen en hun eigen(zinnige) ontwikkeling. Waarbij mensen zich er bewust van zijn dat ze onderdeel uitmaken van een groter geheel en hier samen verantwoordelijk voor zijn. Degelijk en goed onderwijs is de basis van een leefbare samenleving en hier draagt ze het liefst aan bij. Door haar brede ervaring op diverse posities als adviseur en interim leidinggevende in het onderwijs kent zij het veld goed. Ze adviseert en geeft leiding in zowel het primair, voortgezet als hoger onderwijs. Zie voor haar ervaring LinkedIn. Ze vindt het ontzettend leuk om bij te kunnen dragen aan AMOS en herkent zich in de kernwaarden. Nieuwsgierigheid leidt tot het verbreden van je horizon en het inslaan van nieuwe wegen. Betrokkenheid, gedrevenheid en doelgerichtheid leiden tot resultaten. Als interim leidinggevende weet ze dat woorden belangrijk en sturend kunnen zijn maar dat het uiteindelijk gaat om daden en de resultaten. Naast vertrouwen geven vraagt ze om proof me. Meten is weten. Als lid Raad van Toezicht zal ze hier oog voor hebben; naast data en gesprekken met het CvB vormen daarom school- en lesbezoeken voor haar een belangrijk element in het ophalen van informatie om goed toezicht te kunnen houden.

Esmée Nuninga


Esmée Nuninga is op 1 november ‘22 toegetreden tot de Raad van Toezicht. Zij is van origine registeraccountant en afgestudeerd aan Nijenrode. Esmée heeft ruim 13 jaar gewerkt als registeraccountant bij PwC en bediende voornamelijk organisaties in de publieke sector. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar de publieke sector en werkt daar inmiddels ruim 10 jaar in diverse functies op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Momenteel is zij werkzaam als Directeur Finance, Planning & Control bij ROC Zadkine in Rotterdam en is zij toezichthouder bij een VO instelling in de Duin en Bollenstreek en bij een welzijnsorganisatie in Zoetermeer. In aanvulling op haar financiële achtergrond is Esmée geschoold in Corporate Antroplogy, Interventiekunde en Deep Democracy.

Voor Esmée hebben onderwerpen zoals kansengelijkheid en armoede haar hart, mede door haar eigen achtergrond. Haar gedachte is dat onderwijs essentieel is voor het verbeteren van kansengelijkheid en dat hoe jonger de kinderen zijn waar je invloed op hebt, hoe ingrijpender de invloed is. “Een fatsoenlijke opleiding zorgt dat je sterk staat in de wereld, zelfredzaam bent, minder kwetsbaar, keuzes kunt maken. Dat begint op de basisschool en gaat daarna natuurlijk door in het voortgezet onderwijs. Om die reden vind ik het fantastisch dat ik bij AMOS aan de slag mag omdat ik me bewust ben van de impact die AMOS heeft”.

College van Bestuur

Het College van Bestuur geeft invulling en uitvoering aan de beleidsrichting die door de Raad van Toezicht wordt aangegeven. Het College wordt ondersteund door het bestuursbureau. Sinds september 2018 werkt AMOS met een tweehoofdig college van bestuur.

Jonne Gaemers

voorzitter college van bestuur

020 - 410 68 10

Arie van Loon

lid college van bestuur

020 - 410 68 10

AMOS stafbureau

Het AMOS stafbureau heeft de volgende afdelingen:

 • Bedrijfsvoering: hieronder vallen de afdelingen: financiën, HR, huisvestings- en facilitaire en ICT zaken en de backoffice
 • Onderwijs: hieronder valt de afdeling Onderwijs en Ontwikkeling, de beleidstaken onderwijs inclusief kwaliteitsborging
 • Staf en beheer: hieronder valt de controller, communicatie & marketing, de bedrijfsjurist en het directiesecretariaat

Het stafbureau staat onder leiding van de directeur staf en beleid

Anky van Etten

Directeur Staf en Beleid

Staf en beheer

020 - 41 06 985

Jimmy Heijnis

Controller

Staf en beheer

020 - 41 06 827

Wendy Zondervan

Senior adviseur marketing en communicatie

Staf en beheer

020 - 41 06 832

Petronel van Leeuwen

Juridisch adviseur

Staf en beheer

020 - 41 06 994

Nine de Vries

Directiesecretaresse

Staf en beheer

020 - 41 06 820

Imke van Neerijnen - Lumeij

Beleidsadviseur Onderwijskwaliteit en Passend Onderwijs

Onderwijs, Innovatie en Onderzoek

020 - 41 06 813

Johnny Wan

Junior assistent controller

Bedrijfsvoering, financiën

020 - 41 06 838

Andrea Brouwer

Beleidsadviseur Onderwijs, Innovatie en Onderzoek

Onderwijs, Innovatie en Onderzoek

020 - 41 06 986

Dejana Bubica

Adviseur HR

Bedrijfsvoering HR

020 - 41 06 829

Elise Eijkman

Adviseur HR

Bedrijfsvoering, HR

020 - 41 06 828

Corinne Hogenboom

Administrateur PSA

Bedrijfsvoering, HR

020 - 41 06 835

Ap de Haan

Senior adviseur huisvesting

Bedrijfsvoering, Huisvesting

020 - 410 68 17

Arthur van Engelen

Medewerker huisvesting en facilitairezaken

Bedrijfsvoering, Huisvesting

020 - 41 06 818

Karin van Veen

Medewerker backoffice

Bedrijfsvoering, backoffice

020 - 41 06 833

Shulaima Francisca

Medewerker backoffice

Bedrijfsvoering, backoffice

020 - 41 06 814

Jan Schelvis

ICT beheer

Bedrijfsvoering, ICT

Medezeggenschap gesprekspartner van de school

AMOS kent een zogenoemde GemeenschappelijkeMedezeggenschap Raad (GMR). De GMR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding en telt 14 leden. Beide geledingen bestaan uit 7 leden. De ouders worden gekozen door de oudergeledingen van de Medezeggenschapsraden op de scholen en de medewerkers door de personeelsgeledingen van deze Medezeggenschapsraden. De GMR is de overlegpartner voor het College van Bestuur over onderwerpen die meerdere scholen of AMOS als geheel betreffen.

Iedere school heeft een eigen medezeggenschap, die als gesprekspartner voor de directie van de school optreedt. Zowel in de GMR als in de afzonderlijke MR’en zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd.


Download jaarverslag 2019
Download jaarverslag 2018
Download jaarverslag 2017

Nieuwsbrieven

Download hieronder de AMOS nieuwsbrieven.

Download nieuwsbrief juli 2019
Download nieuwsbrief oktober 2019

Contact

GMR secretariaat

E: gmr_secretariaat@amosonderwijs.nl

AMOS Leerlingenraad

De AMOS leerlingenraad heeft een eigen website (amosleerlingenraad.nl). Daar is te lezen wat de leerlingenraad doet, waar zij aan werken, wanneer zij bij elkaar komen en hoe leerlingen, leerkrachten, ouders en geïnteresseerden hen kunnen vinden.

Geschillenbeslechting

AMOS doet er alles aan om onderwijs van kwalitatief hoog niveau te geven. Daarbij is ouderparticipatie van groot belang. Wij betrekken ouders graag en vinden het belangrijk dat kinderen, ouders, personeelsleden en alle andere betrokkenen van de scholen zich prettig en veilig voelen op school.

Soms kan het toch gebeuren dat iemand het niet eens is met de gang van zaken op school en/of zich niet prettig/veilig voelt op school. AMOS stelt het op prijs dat ontevredenheid over de gang van zaken en/of klachten over onveiligheid, in een zo vroeg mogelijk stadium, op school gemeld worden volgens de regeling geschillenbeslechting.

Een exemplaar van de regeling geschillenbeslechting kunt u hier downloaden.

In de regeling geschillenbeslechting is beschreven dat een klacht in eerste instantie op schoolniveau behandeld wordt. Komt u er met de school niet uit, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur. Dit door het formulier dat u hier kunt vinden te downloaden, in te vullen en te mailen aan .

De regeling geschillenbeslechting biedt ook de mogelijkheid van mediation. U kunt op het hiervoor genoemde formulier aangeven of u daar open voor staat.

AMOS heeft een vertrouwenspersoon. Die persoon is onafhankelijk van AMOS. De vertrouwenspersoon kan u adviseren en zo nodig meegaan naar een gesprek op school. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het invullen van het klachtenformulier (zie hierboven).

Mevrouw Minke Fuijkschot
06 - 31 63 16 73
mfuijkschot@hetabc.nl

Mocht mediation of klachtbehandeling door het bestuur niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de landelijke Klachtencommissie.

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijsen Volwasseneducatie
Postbus 394
3440 AJ Woerden

www.gcbo.nl

AMOS Meldcode en Protocollen

Voor diverse sectoren, waaronder het onderwijs, geldt de verplichting om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast geldt de verplichting het gebruik en de kennis ervan binnen de organisatie te bevorderen. Het toezicht op de naleving van deze verplichtingen gebeurt onder andere door de Onderwijsinspectie.

Het College van Bestuur van AMOS heeft een meldcode vastgesteld met daarin de wettelijk voorgeschreven vijf stappen opdat beroepskrachten werkzaam bij AMOS weten wat van hen wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;

De stappen van de meldcode zijn vertaald in het handelingsprotocol dat op alle AMOS-scholen wordt gehanteerd.

De meldcode/handelingsprotocol zijn vastgesteld in aanmerking nemende

In de link AMOS Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling staat het gehele protocol.

Protocol medisch handelen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf dit moment zijn overheidsinstanties en publieke organisaties verplicht om een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) vast te stellen. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor AMOS is de functionaris voor de gegevensbescherming:

Dhr. Dimmen Smolders ICTRecht b.v.

d.smolders@ictrecht.nl

06 – 18 87 94 58

Privacybeleid

Als AMOS nemen wij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat informatiebeveiliging en priva-cy geregeld wordt. Het bestuur is hierop aan te spreken en legt hier verantwoording over af. In ter-men van de wet is het bestuur de verwerkingsverantwoordelijke. AMOS voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Bij AMOS is de verwerking van persoonsgegevens altijd gekoppeld aan een specifiek doel en gebaseerd op één van de wettelijke grondslagen. Een goede balans tussen ons belang om persoonsgegevens te verwerken en het belang van betrokkene om in een vrije omgeving eigen keuzes te maken met betrekking tot het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens is essentieel. Bij alle verwerkingen van persoonsgegevens op basis van toestemming kunnen betrokkenen ten alle tijden hun toestemming herzien.

Verwerkingen

Alle verwerkingen worden bijgehouden in een verwerkingsregister. Met alle betrokken partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om de privacy van ouders en leerlingen te waarborgen. Hierbij kan gedacht worden aan het leerlingvolgsysteem (Parnassys) waarin het gros van de privacygevoelige gegevens zijn opgenomen. In het kader van verantwoording en transparantie vermelden wij een samenvatting van de verwerkingen die plaatshebben:

 • BSN en NAW-gegevens van leerlingen en ouders: worden bijgehouden in Parnassys (leerlingadministratie) en uitgewisseld met Basispoort (online leeromgeving) en BRON (administratie van het Ministerie van OC&W);
 • Naam, leerresultaten en ontwikkeling van leerlingen worden bijgehouden in Parnassys (voor alle leerlingen), Bloon (dyslexiesoftware, voor leerlingen die dit gebruiken), Oefenweb (oefenprogramma voor taal en rekenen, voor leerlingen die dit gebruiken) en ELK (online dossier ten behoeve van overdracht naar het voortgezet onderwijs);
 • Naam en mailadres van leerlingen worden bijgehouden in Miloo van Skool (online leeromgeving);
 • BSN, NAW-gegevens en salarisgegevens van personeelsleden worden bijgehouden in Youforce van Raet (salarisplatform) en uitgewisseld op basis van wettelijke vereisten met UWV, Belastingdienst en ABP;
 • Een digitaal personeelsdossier wordt bijgehouden in Youforce van Raet; dit dossier is voor personeelsleden online in te zien en wordt na verloop van wettelijke bewaartermijnen vernietigd.