Kom alles te weten over AMOS onderwijs en waar wij voor staan

Over ons

AMOS is een oecumenische scholengroep met wortels in de christelijke traditie. Binnen onze grootstedelijke Amsterdamse werkelijkheid vullen wij onze identiteit in vanuit de oorspronkelijke betekenis van ‘oecumene’: de bewoonde wereld. Dit betekent dat wij onderkennen dat onze scholen een huis zijn van verschillende geloven. We willen een gemeenschap zijn waar medemenselijkheid, respect voor elkaar en voor de leefomgeving belangrijke waarden zijn.

Onze visie op identiteit is uitgewerkt in de AMOS-Kapstok Identiteit.

AMOS maakt het verschil

Als AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep) hebben we de ambitie om onze 7.500 leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden dat toegesneden is op de behoefte van elk individueel kind. Met ruim 750 collega's op 29 scholen (33 locaties) in de stad Amsterdam werken we elke dag weer aan het handen en voeten geven aan deze ambitie, daarin ondersteund door ons bestuurskantoor. Om dat te bereiken werken we tevens samen met andere partijen, zoals andere schoolbesturen, de gemeente en organisaties die meehelpen het onderwijs steeds weer beter en uitdagender te maken. De ontwikkeling van iedere leerling die aan een AMOS-school wordt toevertrouwd, staat voorop. Als oecumenische scholengroep staat AMOS open voor alle geloofsovertuigingen. Dat doen wij vanuit vijf uitgangspunten:

 • Ieder mens is uniek en van waarde
 • het gaat om heel de mens
 • de mens is in principe op het goede gericht
 • de mens heeft een eigen verantwoordelijkheid in de wereld
 • het leven is een kostbaar geschenk

Ook al delen AMOS-scholen dezelfde waarden, zij hebben ieder een eigen profiel. Er zijn bijvoorbeeld Kunstmagneetscholen, scholen voor Daltononderwijs of Jenaplanonderwijs, scholen die ondernemend leren, die werken aan een leesverbetertraject of een rekenverbetertraject. Veel scholen zijn een brede school.

Alle leerlingen vinden bij AMOS een plek. Ook hoogbegaafde kinderen. Sinds 1 augustus 2012 verzorgt AMOS voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, onder de naam AMOS unIQ. Het onderwijs wordt gegeven op vier locaties in de stad: basisschool Schreuder in Amsterdam Oud Zuid, basisschool de Poseidon op IJburg, basisschool de Bonkelaar in Amsterdam Noord en IKC Frankendael in Amsterdam Oost.

Uw kinderen zijn van harte welkom op één van onze scholen.

WIJ ZIJN AMOS

Wij zijn AMOS, een groep van 29 scholen in Amsterdam, geworteld in de christelijke traditie. Wij geloven dat elk kind unieke talenten heeft, in het besef dat niet elk kind altijd gelijke kansen heeft om die talenten te ontdekken en te ontplooien. Het is onze missie die gelijke kansen wel te bieden. Niet louter als fraai ogend motto maar door een keiharde inzet in de praktijk van alledag. Verschillen in herkomst, geloofsovertuiging, cultuur, enzovoorts zijn voor ons daarbij zowel een vanzelfsprekendheid als een inspiratie. Ontdekken wie je zelf bent en nieuwsgierig zijn naar wat anderen beweegt. Dat hebben wij voor ogen als wij spreken over de waarde van diversiteit. Je talenten ontdekken en ontwikkelen is één ding. Wij inspireren onze leerlingen die talenten ook te (gaan) benutten voor onze stad, ons land, onze wereld.

ONZE KERNWAARDEN

Als AMOS maken wij het verschil door wat wij doen. Onze daden zijn geïnspireerd door onze overtuiging en gestoeld op onze kernwaarden: nieuwsgierig, betrokken, gedreven en doelgericht. Wij geloven dat we in het leven voor de uitdaging staan om onze talenten te ontdekken en ten volle te ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk om iets terug te doen voor onze gemeenschap, onze stad. Om met onze oud-burgemeester Van der Laan te spreken: “Zorg goed voor de stad en voor elkaar”. Onze ouders herkennen zich in deze kernwaarden. Samen stimuleren we de kinderen nieuwsgierig te zijn naar de wereld om hen heen en zich bewust te worden van het feit dat betrokkenheid met de wereld niet gaat zonder de handen uit de mouwen te steken. Waarmee we weer aangeland zijn bij het begin: wij van AMOS zijn doeners.

ONZE LEERLINGEN EN ONS ONDERWIJS

Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen. En die wereld verandert sneller dan ooit. Robotisering, digitalisering, een economie gedreven door innovatie. Het zijn maar enkele ontwikkelingen die enorme gevolgen zullen hebben voor het leven van onze kinderen in de toekomst. Wat betekent het principe van “een leven lang leren” voor de wijze waarop wij ons onderwijs aanbieden? Welke competenties zijn nodig om mee te kunnen in de snelheid van het leven in 2030? Creativiteit, flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om jezelf een weg te banen in het gigantische informatieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties. Om een actieve rol in de maatschappij en in ons Amsterdam te hebben, zijn daarom andere vaardigheden nodig dan twintig jaar terug. Daarnaast moet de basis (taal, rekenen) ook op orde blijven. Als AMOS zetten wij ons in om die vaardigheden bij onze kinderen en bij ons zelf te blijven ontwikkelen. Op die manier kunnen wij écht impact maken in de levens van onze leerlingen. Voor ons onderwijs hebben wij daarom een aantal speerpunten geformuleerd:

 • Behoud en doorontwikkeling basiskwaliteit voor alle scholen: als AMOS onderkennen en onderschrijven wij dat de lat in het Nederlands onderwijs hoog ligt. Het bieden en behouden van de basiskwaliteit is dan ook al een stevige prestatie. Tegelijk suggereert de kwalificatie “basiskwaliteit” dat die kwaliteit statisch is. Gezien de enorme maatschappelijke veranderingen zullen wij die “basiskwaliteit”, de kwaliteit waar kinderen en ouders recht op hebben, steeds moeten herdefiniëren. Dat doen wij niet alleen, dat doen we met onze eigen leraren, ouders, kinderen, scholen maar ook landelijk met ministerie en inspectie.
 • Talentenontwikkeling: alle focus ligt op het ontdekken van talenten en om die verder te ontplooien. Daarmee bereiden wij onze leerlingen voor op de toekomst.
 • Passend onderwijs: vanuit onze overtuiging zit dit in ons DNA. Onze leerlingen krijgen onderwijs dat bij hen past en de ondersteuning die daarbij nodig is. Hierbij benutten wij de talenten van onze medewerkers ten volle. Zo maken wij ook de koppeling met inclusief onderwijs, samen met onze partners.
 • Kansengelijkheid: iedere leerling is uniek. En dat bewijzen wij als AMOS door zicht te hebben op de individuele behoeften en uitdagingen van onze leerlingen. Wij helpen onze leerlingen te ontdekken wat bij hen past. Wij slaan bruggen met ouders en andere partners zodat kinderen ook na en buiten de basisschool een passend, integraal aanbod krijgen.
 • Identiteit: wij doen wat wij beloven en vanuit onze overtuiging uitdragen. Wij bieden hoop en ondersteuning, goed kijkend naar wat elk kind nodig heeft. Zeggen wat je doet, doen wat je belooft. Zo dragen wij bij aan een veilige, open cultuur.
 • Duurzaamheid: wij vinden het belangrijk dat leerlingen al vroeg leren hoe ze op een goede manier met onze wereld en haar schaarse hulpbronnen om kunnen gaan. Dit krijgt een plek in ons curriculum.
 • Wetenschap en praktijk: als AMOS willen wij de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap structureel benutten voor versterking van onze kwaliteit. De resultaten daarvan gebruiken we in de doorontwikkeling van ons eigen innovatiefonds en de AMOS Academie, de ontmoetingsplek van medewerkers, die van en met elkaar leren en ervaringen uitwisselen.

ONZE MEDEWERKERS

Wij willen als AMOS het beste voor onze medewerkers, ons belangrijkste kapitaal. Alleen als zij goed in hun vel zitten, kunnen ze het beste onderwijs aan onze leerlingen geven. Dat betekent dat wij in onze medewerkers investeren. Door hen de mogelijkheid te bieden hun deskundigheid te vergroten en zich te specialiseren op die terreinen waar hun talent ligt. Dat geldt niet alleen voor individuele leerkrachten, maar ook voor de individuele scholen. Samen vormen wij als AMOS zo een mozaïek: iedereen draagt zijn unieke steentje bij en samen maken wij het verschil. Een aantal speerpunten hierbij zijn:

 • Wij willen de beste werkgever zijn. Wij bieden betere (secundaire) arbeidsvoorwaarden dan de rest van de sector. Wij hebben vertrouwen in onze medewerkers en geven hen ruimte en vrijheid in hun werk. In ruil daarvoor verwachten wij professionaliteit.
 • Wij willen een lerende organisatie zijn. Hoe verschillend ook, onze scholen zijn geen eilanden, maar staan in verbinding met elkaar en leren van elkaar. Juist die verschillen maken het verschil. Elke school excelleert op onderdelen en deelt de daarbij opgedane inzichten met de anderen. Samen bouwen wij zo aan een sterke scholengroep, aan AMOS.
 • Wij richten ons onderwijs in met meer vakleerkrachten vanuit de filosofie dat de voldoening in en de kwaliteit van het werk toenemen wanneer leerkrachten zich kunnen specialiseren in de thema’s die hun hart (en hoofd) hebben. Dat is onze (positieve) manier om de (hoge) werkdruk in het onderwijs aan te pakken.
 • Wij willen passende ondersteuning bieden aan alle leerlingen. Dat is gemakkelijk gezegd maar om dit ook echt te realiseren vraagt het uiterste van de inzet en vaardigheden van onze medewerkers.
 • Wij willen scholen die een behoorlijke omvang hebben. Scholen met kleine(re) teams staan vaak onder grote druk om de gewenste onderwijskwaliteit en goed werkgeverschap te realiseren. Een duurzame omvang is nodig om de extra kwaliteitsstap te kunnen zetten, die we als AMOS aan ouders en kinderen willen bieden. Voor ons palet aan scholen is de omvang echter niet heilig. We kijken allereerst naar de waarde die elke school toevoegt voor onze leerlingen en de buurt waarin deze staat. Een bepaalde omvang is een streven, geen doel op zichzelf.
 • Voor leerkrachten en andere medewerkers gaat regelmatig en goed werkoverleg boven de formele beoordelingscyclus. Bij goed functioneren is het belangrijk om in te spelen op de groeimogelijkheden van medewerkers en de middelen die hij/zij daarvoor nodig heeft.

ONZE COMMUNICATIE

Bij onze kernwaarden past een open en transparante manier van communiceren. Onze leerlingen hebben een duidelijke stem via de AMOS leerlingenraad, waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn. Met ouders en medewerkers willen wij met regelmaat in gesprek zijn. Dat doen we via de formele overlegvormen (de Medezeggenschapsraden en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Maar ook informeel bestaat er voor ouders volop gelegenheid om met medewerkers in levende lijve dan wel digitaal te spreken. Want wij willen op de hoogte blijven van wat er leeft en wij willen de vinger aan de pols houden over de vraag hoe tevreden ouders en medewerkers zijn.

ONZE GEBOUWEN

Als AMOS vinden wij dat onze gebouwen bij moeten dragen aan het werkcomfort van medewerkers en de leerbeleving van onze leerlingen. Het schoolgebouw moet voelen als een fijne thuishaven, die past bij een veilige, open cultuur. Daar houden wij rekening mee bij nieuwbouw. Bij bestaande gebouwen zoeken we naar andere mogelijkheden om het werkcomfort op peil te brengen. Het gebruik van ICT moet voor medewerkers en leerlingen een toevoeging zijn op het onderwijs en niet als belemmering worden ervaren. Het zorgt daarnaast ook voor vermindering van de administratieve lasten. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt. Ecologische daken, groene schoolpleinen en een laag energieverbruik passen bij onze doelstellingen. Voor onze medewerkers stimuleren we het gebruik van vervoer dat hierbij aansluit.

ONZE FINANCIЁN

Vanuit gemiddeld budget maken we scherpe keuzes. We besteden het geld aan zaken met een duidelijke meerwaarde en staan pal voor een efficiënte organisatie-inrichting zonder veel overheadkosten. Hierdoor creëren we de ruimte waaruit we de extra investering op het gebied van goed werkgeverschap en het bredere onderwijsaanbod kunnen doen. Hiermee onderscheiden we ons als AMOS in Amsterdam.

TENSLOTTE

Met deze uitgangspunten zetten we vol enthousiasme en vertrouwen Koers. Koers naar een horizon vol nieuwe uitdagingen. Koers naar een AMOS waar we gezamenlijk bouwen aan een mooie toekomst voor onze leerlingen en daarmee aan een mooier Amsterdam.

ANBI

Conform de wetgeving voor instellingen met een ANBI-status geven wij als Stichting AMOS op deze pagina een samenvatting van diverse gegevens dan wel links naar de vindplaatsen van deze gegevens op onze website.

Naam: Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (kort: Stichting AMOS)

RSIN: 29.54.862

Adres: Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam

Telefoonnummer: 020 410 68 10

Mailadres: info@amosonderwijs.nl

Doelstelling: zie deze link naar doelstellingen

Hoofdlijnen beleidsplan: link naar hoofdlijnen strategisch beleid en link naar koersplan 2015 en verder

Bestuurssamenstelling: link naar samenstelling college van bestuur

Beloningsbeleid: AMOS hanteert de voor het onderwijs verplichte cao primair onderwijs en de hierin opgenomen beloningsbepalingen. Voor het bestuur wordt de cao bestuurders gehanteerd. Inzake de beloning van bestuur en raad van toezicht wordt binnen de grenzen van de vigerende wetgeving inzake normering topinkomens gebleven (WNT2).

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten (inclusief staat van baten en lasten etc.): zie ons jaarverslag over het meest recente boekjaar (hier).

AMOS maakt het verschil

Het strategisch plan van AMOS rust op drie pijlers: onderwijs, personeel en organisatie.

Onderwijs

Ieder kind een passend aanbod van onderwijs en zorg, het liefst in de buurt van de school. Met dit streven biedt AMOS goed onderwijs en aangepaste zorg aan de leerlingen. Ieder kind kan meekomen op het eigen niveau, waarbij de leerkrachten leerlingen stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Voor de een mag de lat een stuk hoger gelegd worden, voor de ander remt te veel uitdaging af.

Via plusklassen biedt AMOS onderwijs aan leerlingen die de lesstof met gemak aankunnen. AMOS is ook het enige bestuur in Amsterdam dat voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen verzorgt. Dit gebeurt op basisschool De Vlinderboom, de Poseidon en in 2014 ook op De Bonkelaar.

AMOS en Amsterdam doen veel om de leerachterstanden in de stad te minimaliseren. Zo zijn er kopklassen; klassen voor kinderen voor die naar hoger vervolgonderwijs doorverwezen kunnen, maar door taalachterstand niet op dat niveau functioneren. Om deze groep leerlingen te helpen een hoger schoolniveau te halen door hun taalbeheersing te vergroten, heeft AMOS in 2004 de Kopklas geïntroduceerd. De Kopklas is een groep tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs in. Amsterdam heeft er momenteel 6. Vijf daarvan vallen onder AMOS.

Personeel

De hoge maatschappelijke verwachtingen van het primair onderwijs vragen het nodige van leerkrachten en schoolleiders. Zij zullen het verschil moeten maken. Met hun inzet en professionaliteit bereiken leerlingen de gewenste ‘referentieniveaus’, worden scholen ‘breed’ en krijgen leerlingen ‘passend onderwijs’. Wij willen de hoge verwachtingen ten aanzien van onderwijs kunnen waarmaken, dan investeren fors in de professionaliteit en kwaliteit van leerkrachten en schoolleiders.

Wij vragen medewerkers en leerkrachten het beste uit zichzelf te halen. Goede scholen hebben goede teams, en excellente schoolleiders nodig. Zij blijken dag-in-dag-uit een belangrijke schakel te zijn in het verbeterproces en in het succes van onze scholen.

De AMOS Academie, het interne opleidingsinstituut en kenniscentrum, biedt veel mogelijkheden voor scholing en ontplooiing. En wie er echt uitspringt, krijgt extra kansen.

Met de verhoging van de mobiliteit stimuleren wij het uitwisselen van ervaringen, zetten wij competenties gericht in en geven wij loopbaanontwikkeling een extra impuls.

Organisatie

Een goed geoliede en functionerende organisatie is een belangrijk onderdeel in het succes van AMOS. Afnemende onderwijsbudgetten en het dalen van het aantal leerlingen in Amsterdam vragen om aanpassingen. Tegelijkertijd nemen de eisen toe die ouders stellen aan het uiterlijk en de inrichting van scholen. Samen met de stijgende verwachtingen ten aanzien van het onderwijs en de toenemende aandacht voor de kwaliteit van leerkrachten vragen deze ontwikkelingen om slimme bedrijfsvoering en een efficiënte organisatie.

Om goed onderwijs te kunnen blijven bieden, is het cruciaal dat het collectief, dat AMOS heet, kracht en voordelen biedt. Samen staan we sterk. Vanuit onze gedeelde visie op goed onderwijs kunnen we elkaar helpen en scherp houden. De kracht van de AMOS-groep komt ook tot uiting in aantrekkelijke gebouwen, waar ouders en leerlingen zich thuis voelen. Goede ICT-voorzieningen zijn vanzelfsprekend.

Effectiviteit en efficiëntie in de organisatie besparen geld en maken het werken prettig en professioneel. Het AMOS Bureau levert hieraan ondersteuning ten behoeve van het gehele collectief. Scholen, bestuur, bureau en de Raad van Toezicht vormen met elkaar een stevig bouwwerk, dat zwaar weer – nu en in de toekomst – weet te weerstaan.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een college met professionals met ervaring in verschillende branches en sectoren. De leden van de Raad van Toezicht zijn geen medewerkers, maar hebben ervaring in of met het onderwijs. Ook hebben zij kwaliteiten die zij in dienst stellen van AMOS. De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk voor AMOS. De Raad functioneert binnen de kaders van de branchecode PO en de wet 'Goed onderwijs, goed Bestuur' als toezichthouder van het College van Bestuur, het bevoegd gezag van de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Barbara Voermans

Voorzitter


Barbara Voermans is sinds najaar 2016 lid van de Raad van Toezicht van AMOS. Op 1 januari 2017 heeft zij de voorzittershamer overgenomen van Dorienke de Grave-Verkerk. Voermans is sterk betrokken bij goed onderwijs in de stad. “Het is belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk gelijke kansen krijgen. Onderwijs is heel wezenlijk voor het verdere verloop van hun leven. Dat gaat me aan het hart. Vanuit mijn eigen rol als toezichthouder lever ik daar graag een bijdrage aan.” In het dagelijks leven werkt Voermans - na 17 jaar arbeidsrechtadvocaat te zijn geweest met de focus op onderwijs en zorg - als kwartiermaker in de zorg. In dat kader volgt Voermans ook de Master Health and Business Administration. Daarnaast heeft Voermans tot voor kort diverse bestuurs- en toezichthoudende posities bekleed, waaronder voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Nieuwe Helden en lid van het bestuur van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds. Op de school van haar kinderen heeft ze de rol van voorzitter van de medezeggenschapsraad jarenlang vervuld. Barbara Voermans studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt voor de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan.

Sjors Hartman


Sjors Hartman maakt sinds 2013 deel uit van de Raad van Toezicht van AMOS en is voorzitter van de auditcommissie financiën. Als Registeraccountant en organisatieadviseur is hij vooral gericht op de bedrijfsvoering van AMOS. Momenteel is hij werkzaam als directeur Financiën, HR en ICT bij DUWO Studentenhuisvesting. Sjors Hartman heeft ruime ervaring als lid en voorzitter van Raden van Toezicht van een woningcorporatie, een zorginstelling en een schouwburg.

Quincy Elvira


Quincy Elvira is sinds maart 2021 lid van de Raad van Toezicht. Zijn liefde voor het onderwijs had al snel een keuze voor een loopbaan als docent als gevolg. Deze liefde heeft hij vrijwel constant gecombineerd met zijn andere passie: bedrijfseconomie. Als docent economie/bedrijfseconomie op verschillende middelbare scholen, als vakdidacticus/lerarenopleider bedrijfseconomie aan de Fontys Hogescholen, de Radboud Universiteit, en momenteel aan de Universiteit van Amsterdam, in zijn doctoraalscriptie, zijn proefschrift en als toezichthouder op een middelbare school in Nijmegen staat deze combinatie voortdurend centraal.

Als toezichthouder hebben vooral vraagstukken die zich richten op beleidsrijk begroten zijn voorkeur. Niet zo vreemd, hier komen immers het strategische beleidsplan en de inhoudelijke lijnen vanuit het bestuur naar de scholen samen met de financiële component. Bij AMOS zal Quincy zich voornamelijk toeleggen op het financiële aspect zonder het onderwijs uit het oog te verliezen. Onderwijs waar leerlingen zich prettig voelen en het optimale uit zichzelf halen, ongeacht achtergrond, opleidingsniveau en financiële situatie van de ouders.

Reinier de Voogd


Reinier de Voogd is sinds maart 2021 lid van de Raad van Toezicht. Met een bevoegdheid voor Levensbeschouwing en Ethische Vorming en voor Maatschappijleer is hij in 1986 het onderwijs in gestapt. Hij heeft op meerdere plaatsen in het land veel verschillende functies vervult van docent tot bestuurder en alles wat daar tussen ligt. Een brede ervaring zowel binnen het mbo, het voortgezet onderwijs, het primair onderwijs en op het gebied van passend onderwijs. Daarnaast is hij enige tijd werkzaam geweest buiten het onderwijs, respectievelijk op het snijvlak van arbeidsmarkt en onderwijs voor een werkgeversorganisatie en als organisatieadviseur en interimmanager bij een commercieel bureau. In 2017 heeft hij de Executive Master in Public and Non-Profit Management behaald, waarmee hij zijn bestuurlijk profiel heeft verbeterd. Reinier is mede grondlegger van het “10-14 onderwijs” en was de eerste landelijke voorzitter van de kwartiermakers, nu lerende netwerk, 10-14 onderwijs. Sinds maart 2017 is hij de bestuurder van Scholen aan Zee in Den Helder.

Voor Reinier is onderwijs essentieel voor de ontwikkeling van elk individu en de samenleving als totaal. Het is een groot goed en een basisrecht voor alle kinderen. Schoolbestuurders dragen de eer en verantwoordelijkheid om zorg te dragen dat ieder kind de kans krijgt te leren in vrijheid, zichzelf te ontdekken, te ontwikkelen en te vormen en zich voor te bereiden op een volwaardige deelname aan de samenleving.

Trudie Westen


Sinds maart 2021 is Trudie Westen lid van de Raad van Toezicht van AMOS. Trudie wil bijdragen aan een maatschappij waarin ieder mens gezien wordt en een waardevolle plek kan innemen. Waar ruimte is voor eigenheid van mensen en hun eigen(zinnige) ontwikkeling. Waarbij mensen zich er bewust van zijn dat ze onderdeel uitmaken van een groter geheel en hier samen verantwoordelijk voor zijn. Degelijk en goed onderwijs is de basis van een leefbare samenleving en hier draagt ze het liefst aan bij. Door haar brede ervaring op diverse posities als adviseur en interim leidinggevende in het onderwijs kent zij het veld goed. Ze adviseert en geeft leiding in zowel het primair, voortgezet als hoger onderwijs. Zie voor haar ervaring LinkedIn. Ze vindt het ontzettend leuk om bij te kunnen dragen aan AMOS en herkent zich in de kernwaarden. Nieuwsgierigheid leidt tot het verbreden van je horizon en het inslaan van nieuwe wegen. Betrokkenheid, gedrevenheid en doelgerichtheid leiden tot resultaten. Als interim leidinggevende weet ze dat woorden belangrijk en sturend kunnen zijn maar dat het uiteindelijk gaat om daden en de resultaten. Naast vertrouwen geven vraagt ze om proof me. Meten is weten. Als lid Raad van Toezicht zal ze hier oog voor hebben; naast data en gesprekken met het CvB vormen daarom school- en lesbezoeken voor haar een belangrijk element in het ophalen van informatie om goed toezicht te kunnen houden.

College van Bestuur

Het College van Bestuur geeft invulling en uitvoering aan de beleidsrichting die door de Raad van Toezicht wordt aangegeven. Het College wordt ondersteund door het bestuursbureau. Sinds september 2018 werkt AMOS met een tweehoofdig college van bestuur.

Jonne Gaemers

voorzitter college van bestuur

020 - 410 68 10

Arie van Loon

lid college van bestuur

020 - 410 68 10

AMOS stafbureau

Het AMOS stafbureau heeft de volgende afdelingen:

 • Bedrijfsvoering: hieronder vallen de afdelingen: financiën, HR, huisvestings- en facilitaire en ICT zaken en de backoffice
 • Onderwijs: hieronder valt de afdeling Onderwijs en Ontwikkeling, de beleidstaken onderwijs inclusief kwaliteitsborging
 • Staf en beheer: hieronder valt de controller, communicatie & marketing, de bedrijfsjurist en het directiesecretariaat
 • Het stafbureau staat onder leiding van het lid college van bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering. Onderwijs, Innovatie en onderzoek valt onder de bestuurder met de portefeuille onderwijs.

  Chretien van der Horst

  Hoofd bedrijfsvoering

  Bedrijfsvoering

  020 - 41 06 819

  Amarens Visser

  Hoofd onderwijs

  Onderwijs, innovatie en onderzoek

  020 - 41 06 985

  Jimmy Heijnis

  Controller

  Staf en beheer

  020 - 41 06 827

  Wendy Zondervan

  Senior adviseur marketing en communicatie

  Staf en beheer

  020 - 41 06 832

  Petronel van Leeuwen

  Juridisch adviseur

  Staf en beheer

  020 - 41 06 994

  Nine de Vries

  Directiesecretaresse

  Staf en beheer

  020 - 41 06 820

  Peter Hessels

  Projectadministrateur

  Bedrijfsvoering, financiën

  020 - 41 06 821

  Imke van Neerijnen - Lumeij

  Beleidsadviseur Onderwijskwaliteit en Passend Onderwijs

  Onderwijs, Innovatie en Onderzoek

  020 - 41 06 886

  Johnny Wan

  Junior assistent controller

  Bedrijfsvoering, financiën

  020 - 41 06 814

  Andrea Brouwer

  Beleidsadviseur Onderwijs, Innovatie en Onderzoek

  Onderwijs, Innovatie en Onderzoek

  020 - 41 06 886

  Zohra el Sekalle

  Adviseur HR

  Bedrijfsvoering, HR

  020 - 41 06 829

  Vera Weeber

  Junior beleidsadviseur Onderwijs, Innovatie en Onderzoek

  Onderwijs, Innovatie en Onderzoek

  020 - 41 06 886

  Elise Eijkman

  Junior HRM Adviseur

  Bedrijfsvoering, HR

  020 - 41 06 828

  Lisa Maas

  Lerarenopleider / Coördinerend Schoolopleider

  Onderwijs, Innovatie en Onderzoek

  020 - 41 06 886

  Khadija Boussatta

  Administrateur PSA

  Bedrijfsvoering, HR

  020 - 41 06 834

  Corinne Hogenboom

  Administrateur PSA

  Bedrijfsvoering, HR

  020 - 41 06 835

  Ap de Haan

  Senior adviseur huisvesting

  Bedrijfsvoering, Huisvesting

  020 - 410 68 17

  Arthur van Engelen

  Medewerker huisvesting en facilitairezaken

  Bedrijfsvoering, Huisvesting

  020 - 41 06 818

  Karin van Veen

  Medewerker backoffice

  Bedrijfsvoering, backoffice

  020 - 41 06 833

  Shulaima Francisca

  Medewerker backoffice

  Bedrijfsvoering, backoffice

  020 - 41 06 814

  Jan Schelvis

  ICT beheer

  Bedrijfsvoering, ICT

Medezeggenschap gesprekspartner van de school

AMOS kent een zogenoemde GemeenschappelijkeMedezeggenschap Raad (GMR). De GMR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding en telt 14 leden. Beide geledingen bestaan uit 7 leden. De ouders worden gekozen door de oudergeledingen van de Medezeggenschapsraden op de scholen en de medewerkers door de personeelsgeledingen van deze Medezeggenschapsraden. De GMR is de overlegpartner voor het College van Bestuur over onderwerpen die meerdere scholen of AMOS als geheel betreffen.

Iedere school heeft een eigen medezeggenschap, die als gesprekspartner voor de directie van de school optreedt. Zowel in de GMR als in de afzonderlijke MR’en zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd.


Download jaarverslag 2019
Download jaarverslag 2018
Download jaarverslag 2017

Nieuwsbrieven

Download hieronder de AMOS nieuwsbrieven.

Download nieuwsbrief juli 2019
Download nieuwsbrief oktober 2019

Contact

GMR secretariaat

E: gmr_secretariaat@amosonderwijs.nl

AMOS Leerlingenraad

De AMOS leerlingenraad heeft een eigen website (amosleerlingenraad.nl). Daar is te lezen wat de leerlingenraad doet, waar zij aan werken, wanneer zij bij elkaar komen en hoe leerlingen, leerkrachten, ouders en geïnteresseerden hen kunnen vinden.

Klachten? Laat het weten!

AMOS doet er alles aan om onderwijs van hoog niveau te geven. Daarbij is ouderparticipatie van groot belang. Wij betrekken de ouders graag en vinden het belangrijk dat kinderen, ouders, personeelsleden en alle andere betrokkenen van de scholen zich prettig en veilig voelen op school..

Soms kan het toch gebeuren dat iemand het niet eens is met de gang van zaken op school en/of zich niet prettig/veilig voelt op school. AMOS stelt het op prijs dat ontevredenheid over de gang van zaken en/of klachten over onveiligheid, in een zo vroeg mogelijk stadium, op school gemeld worden volgens de klachtenprocedure die in de schoolgids van de desbetreffende school beschreven staat.

Een exemplaar van de klachtenregeling kunt u hier downloaden. De regeling is ook verkrijgbaar bij de directies van de AMOS-scholen, de contactpersonen op school en de externe vertrouwenspersonen*.

In de klachtenregeling is beschreven dat een klacht in eerste instantie op schoolniveau behandeld wordt. Komt u er met de school niet uit, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur.

U kunt bij het bestuur een klacht indienen met het klachtenformulier dat u hier kunt downloaden. Het bestuur hoort de betrokkenen en zal trachten tot een oplossing te komen. U kunt de klacht per e-mail versturen naar . Als u het formulier liever per post verstuurt, dan kan dat naar het volgende adres:

Stichting AMOS
College van Bestuur
Laarderhoogtweg 25
1101 EB AMSTERDAM

Komt u er met het bestuur niet tot een oplossing, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de landelijke Klachtencommissie of de Inspectie voor het Onderwijs.

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijsen Volwasseneducatie
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

www.gcbo.nl

*AMOS heeft een externe vertrouwenspersoon, zij kan worden ingeschakeld voor advies of in een conflictsituatie. De vertrouwenspersoon kan u zo nodig ook ondersteunen bij het formuleren van uw klacht. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Mevrouw Minke Fuijkschot
06 - 31 63 16 73
mfuijkschot@hetabc.nl

AMOS Meldcode en Protocollen

Voor diverse sectoren, waaronder het onderwijs, geldt de verplichting om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast geldt de verplichting het gebruik en de kennis ervan binnen de organisatie te bevorderen. Het toezicht op de naleving van deze verplichtingen gebeurt onder andere door de Onderwijsinspectie.

Het College van Bestuur van AMOS heeft een meldcode vastgesteld met daarin de wettelijk voorgeschreven vijf stappen opdat beroepskrachten werkzaam bij AMOS weten wat van hen wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;

De stappen van de meldcode zijn vertaald in het handelingsprotocol dat op alle AMOS-scholen wordt gehanteerd.

De meldcode/handelingsprotocol zijn vastgesteld in aanmerking nemende

In de link AMOS Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling staat het gehele protocol.

Protocol medisch handelen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf dit moment zijn overheidsinstanties en publieke organisaties verplicht om een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) vast te stellen. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor AMOS is de functionaris voor de gegevensbescherming:

Mevrouw Petronel van Leeuwen

petronel.vanleeuwen@amosonderwijs.nl

020 – 41 06 994

Privacybeleid

Als AMOS nemen wij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat informatiebeveiliging en priva-cy geregeld wordt. Het bestuur is hierop aan te spreken en legt hier verantwoording over af. In ter-men van de wet is het bestuur de verwerkingsverantwoordelijke. AMOS voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Bij AMOS is de verwerking van persoonsgegevens altijd gekoppeld aan een specifiek doel en gebaseerd op één van de wettelijke grondslagen. Een goede balans tussen ons belang om persoonsgegevens te verwerken en het belang van betrokkene om in een vrije omgeving eigen keuzes te maken met betrekking tot het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens is essentieel. Bij alle verwerkingen van persoonsgegevens op basis van toestemming kunnen betrokkenen ten alle tijden hun toestemming herzien.

Verwerkingen

Alle verwerkingen worden bijgehouden in een verwerkingsregister. Met alle betrokken partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om de privacy van ouders en leerlingen te waarborgen. Hierbij kan gedacht worden aan het leerlingvolgsysteem (Parnassys) waarin het gros van de privacygevoelige gegevens zijn opgenomen. In het kader van verantwoording en transparantie vermelden wij een samenvatting van de verwerkingen die plaatshebben:

 • BSN en NAW-gegevens van leerlingen en ouders: worden bijgehouden in Parnassys (leerlingadministratie) en uitgewisseld met Basispoort (online leeromgeving) en BRON (administratie van het Ministerie van OC&W);
 • Naam, leerresultaten en ontwikkeling van leerlingen worden bijgehouden in Parnassys (voor alle leerlingen), Bloon (dyslexiesoftware, voor leerlingen die dit gebruiken), Oefenweb (oefenprogramma voor taal en rekenen, voor leerlingen die dit gebruiken) en ELK (online dossier ten behoeve van overdracht naar het voortgezet onderwijs);
 • Naam en mailadres van leerlingen worden bijgehouden in Miloo van Skool (online leeromgeving);
 • BSN, NAW-gegevens en salarisgegevens van personeelsleden worden bijgehouden in Youforce van Raet (salarisplatform) en uitgewisseld op basis van wettelijke vereisten met UWV, Belastingdienst en ABP;
 • Een digitaal personeelsdossier wordt bijgehouden in Youforce van Raet; dit dossier is voor personeelsleden online in te zien en wordt na verloop van wettelijke bewaartermijnen vernietigd.