Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen; en die wereld verandert razendsnel. Dat vraagt van onze leerlingen straks andere vaardigheden om zich in die wereld staande te houden. Creativiteit, flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om jezelf een weg te banen in het gigantische informatieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties. Daar dient het onderwijs op in te spelen.

Maar een minstens zo belangrijke ontwikkeling zijn de al jaren dalende prestaties van leerlingen op het gebied van rekenen en taal in het Nederlandse onderwijs. Als AMOS vinden we dat de focus primair gericht moet worden op de basisvaardigheden van onze leerlingen: op taal, rekenen en burgerschap. Deze kerntaak staat al jaren onder druk vanwege alle andere zaken die op het bordje van het onderwijs zijn gelegd en door het toenemen van het lerarentekort. Ook de coronacrisis heeft bijgedragen aan het verder wegzakken van de leerresultaten. Bij het formuleren van de ambities op het gebied van taal- en rekenresultaten geldt voor alle AMOS-scholen het landelijke gemiddelde als minimumnorm, maar vragen wij die scholen waar dat mogelijk is een hogere ambitie op te stellen. Met het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheid (en sociale en maatschappelijke competenties) van leerlingen wordt ook de kansengelijkheid bevorderd: immers, wanneer wij onze leerlingen goed toerusten op de basisvaardigheden geeft dat later in de schoolloopbaan (en weer later op de arbeidsmarkt) meer kansen op succes. Ook de talentontwikkeling van leerlingen is hiermee gediend. Goed taal-, reken- en burgerschapsonderwijs kan het best worden gerealiseerd door het toepassen van de meest recente wetenschappelijke inzichten in de onderwijspraktijk en door gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT.

Werken aan onderwijskwaliteit

AMOS wil goed onderwijs bieden aan alle leerlingen en kinderen helpen het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijs dat wij bieden moet motiverend, inspirerend en vernieuwend zijn. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit van onze scholen door middel van onze opbrengst- en handelingsgerichte werkwijze (OHGW). Onze scholen worden hierbij ondersteund door specialisten op ons stafbureau.

De Kopklas Amsterdam

AMOS en de gemeente Amsterdam werken samen om de leerachterstanden in de stad te minimaliseren. De Kopklas is een voorziening voor álle leerlingen in Amsterdam die binnen het profiel passen.

De Kopklas is voor leerlingen die door taalproblemen na groep 8 lager zouden uitstromen dan gezien hun capaciteiten verwacht mag worden. In de Kopklas werken deze gemotiveerde leerlingen een jaar lang intensief aan het wegwerken van hun taalachterstand.

De Kopklas is een taalinterventie tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs in. De leergroepen met ca. 12 tot 15 leerlingen zijn gehuisvest in scholen voor voortgezet onderwijs. Momenteel heeft Amsterdam 8 kopklassen, verspreid over 6 locaties van het Voortgezet Onderwijs.

Omdat de leerlingen zich onderdeel voelen van het VO, vinden de leerlingen het geen probleem om een jaar te investeren in de Kopklas. De leerlingen van de Kopklas krijgen Sport en Bewegen van de VO docent en ze kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van de school. Ook krijgen de leerlingen voorrang wanneer ze willen doorstromen naar deze locatie.

De leerlingen van de Kopklas zijn meestal meertalig, hebben een gemiddeld tot hoog niveau, maar toch een taalachterstand. Een andere eis om toegelaten te worden in de Kopklas is dat de leerling weinig verzuimt en geen grote sociaal-emotionele problemen heeft. Bovendien moeten de ouders achter de Kopklas-keuze staan. Wanneer de leerling de kans grijpt om naar de Kopklas te gaan, kan de aanmeldingsprocedure van start gaan. Zie voor deze procedure onze website (www.kopklasamsterdam.nl).

AMOS is namens de stad Amsterdam de penvoerder van alle Kopklassen. Dit doen wij onder andere vanuit onze ambitie om onderwijs te kunnen geven aan alle kinderen in Amsterdam.

Het Kopklasteam bestaat uit 9 enthousiaste, ervaren leerkrachten die hoge eisen stellen aan de kinderen. Het is een jaar heel hard werken, maar daar zullen de kinderen in hun hele verdere schoolloopbaan profijt van hebben!

Zijn er binnen uw school kinderen die in aanmerking lijken te komen? Of denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor de Kopklas? Neem dan contact met de directeur, Martine Keuning (#06-20956777).

Meer informatie over de Kopklas op www.kopklasamsterdam.nl

Voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

AMOS is het eerste en enige bestuur in Amsterdam dat voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen verzorgt. Dit onderwijs heet AMOS unIQ en wordt gegeven op vier locaties, namelijk basisschool de Poseidon, De Bonkelaar, IKC Frankendael en basisschool Schreuder.

AMOS unIQ biedt onderwijs aan kinderen die door hun hoogbegaafdheid niet genoeg tot hun recht komen in het regulieren onderwijs. Sinds de start van het onderwijs in september 2012 is het aantal aanmeldingen voor AMOS unIQ snel gestegen. In de zomer van 2013 kregen wij de honderdste aanmelding voor het onderwijs. En het leerlingenaantal blijft groeien; het is duidelijk dat de behoefte groot is.

Lees meer over AMOS uniQ.

Passend onderwijs

Passend onderwijs voor ieder kind, dat hoort bij AMOS-scholen. Schoolbesturen en scholen zijn per 1 augustus 2013 verplicht om te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor ieder kind. Het bieden van goed onderwijs en aangepaste zorg is geen zaak van de school alleen. Een goede samenwerking tussen de Amsterdamse scholen, ouders, docenten, jeugdzorg en gemeente maakt het mogelijk om kinderen onderwijs en zorg op maat te bieden.
Ouders hebben een wettelijk recht op ondersteuning en deskundig advies bij het beoordelen van het aanbod van de school.

Niet iedere basisschool hoeft alle kinderen op te vangen. De scholen van AMOS gaan zich specialiseren en maken afspraken welke kinderen het beste onderwijs op welke school kan krijgen. Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs werken hiervoor samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het budget voor passend onderwijs gaat naar dit samenwerkingsverband. Het speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan.