VAN KINDEROPVANG NAAR SCHOOL: “SAMEN WERKEN AAN KWALITEIT” - AMOS Onderwijs

VAN KINDEROPVANG NAAR SCHOOL: “SAMEN WERKEN AAN KWALITEIT”

Woensdag 23 mei hebben AMOS en Impuls kinderopvang hun handtekening gezet onder het convenant “samen werken aan kwaliteit”.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet kinderopvang per januari jl. is er een gelijkschakeling gekomen tussen voorscholen en kinderopvang. AMOS heeft vanuit het verleden te maken met veel verschillende partijen voor kinderopvang (in verschillende vormen: peuterspeelzalen, voorscholen, buitenschoolse- en tussenschoolse opvang). Uit onderzoek van de rijksoverheid is gebleken dat aansluiting tussen kinderopvang en onderwijs zo optimaal mogelijk moet zijn omdat dit een positief effect heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en hun leerprestaties. Om een goede inhoudelijke afstemming te kunnen borgen sluit AMOS met een beperkt aantal partners een convenant waarin afgesproken wordt om deze afstemming te versterken en te borgen dat er altijd een goede, warme overdracht plaats heeft van leerlingen die uitstromen van kinderopvang naar de basisschool. Voor nieuwe locaties die ontstaan wordt ook alleen met deze convenantpartners samengewerkt. De partners die zijn geselecteerd passen qua pedagogisch klimaat en bijvoorbeeld beleid rondom ouderbetrokkenheid bij de visie die AMOS voor haar scholen heeft.

Eén van de aanbieders waar afspraken mee zijn gemaakt is Impuls, met wie AMOS op een groot aantal locaties reeds samenwerkt.

Impuls handelt vanuit de visie dat alle kinderen gelijke rechten hebben op een kansrijke toekomst in een diverse samenleving. Daarom streeft Impuls ernaar om op elke plek waar zij actief is haar ideaal van een kindercampus te realiseren. Deze campus is een intensieve samenwerking van Impuls, het basisonderwijs en ouders. In de kindercampus krijgt ieder kind alle aandacht en ruimte om te spelen, te leren en te groeien. Met de kindercampus wil Impuls ht huidige versnipperde aanbod voor kinderen van 0 tot 12 tegengaan en een compleet en integraal aanbod neerzetten voor elk kind in de eigen buurt. Omdat de kindercampus er voor alle leeftijden is, loopt de ontwikkeling van kinderen onafgebroken door, wat helpt om alle kinderen in een gelijke uitgangspositie te brengen voor een kansrijke toekomst. Impuls ziet het partnerschap met AMOS als een kans om haar aanbod op de locaties waar samengewerkt wordt te versterken en in de toekomst waar mogelijk verder uit te breiden.

Je hebt al gestemd!