Terugvordering Ministerie: geen directe gevolgen voor AMOS - AMOS Onderwijs

Terugvordering Ministerie: geen directe gevolgen voor AMOS

Recent publiceerde het Parool een artikel over gelden die in het kader van de gewichtenregeling door schoolbesturen in Amsterdam, waaronder AMOS, terugbetaald moeten worden. Dit is de afhechting van een al jaren slepend dossier dat begon in 2013 met gerichte controles op de aanmeldingsformulieren van leerlingen door het Ministerie.

Achtergrond
Scholen kunnen op basis van opleidingsniveau en afkomst van ouders extra geld krijgen, bijvoorbeeld om te investeren in taalontwikkeling van een leerling die uit een gezin komt waar Nederlands niet de moedertaal van de ouders is. Hier geldt een redelijk complex reglement voor, waarbij met name de vertaling van een in het buitenland genoten opleiding naar Nederlandse normen lastig is. In het verleden hanteerde het Ministerie hier niet een eenduidig formulier voor en tijdens de controles in 2013 en 2014 heeft zij geconcludeerd dat de vastlegging zoals dat door scholen zelf plaats had niet volledig genoeg was. Naar onze mening heeft het Ministerie hier zelf een duidelijk aandeel in door het ontbreken van formulieren. Daarnaast is er te streng beoordeeld: als ouders een wijziging in opleiding doorgaven en de school dit in de administratie bijwerkte, keurde het Ministerie deze wijziging tijdens de controles af omdat deze niet op het formulier zelf geparafeerd was door de ouder. Hiertegen hebben wij bezwaar gemaakt maar het Ministerie heeft dit ongegrond verklaard.

Tijdige correctie, maar late reactie Ministerie
Naar aanleiding van de controles hebben we als AMOS de leerling-administratie gecorrigeerd conform wensen van het Ministerie. Ondanks dat de correctie in 2014 tijdig in alle systemen was opgenomen, zijn de budgetten over de jaren 2015 tot en met 2017 door het Ministerie toegekend op basis van de oude gegevens. Wij ontvingen dus een hoger budget dan waar wij na de genoemde controle recht op hadden. Aangezien wij wisten dat dit nog gecorrigeerd zou worden hebben wij dit surplus aan middelen niet besteed en kunnen wij de aangekondigde terugvordering gewoon zonder negatieve gevolgen voor ons jaarresultaat afrekenen met het Ministerie.

Tijdige correctie, maar late reactie Ministerie
Dit alles betekent dat wij boekjaar 2017 positief zullen afsluiten en dat de terugvordering niet tot enige bezuiniging noopt. Het onderwijs op onze scholen zal dus op geen enkele wijze beïnvloed worden. Hoewel wij het nog steeds niet eens zijn met de uitkomsten van de controles in 2013 en 2014, zijn wij blij dat het Ministerie inmiddels zover is dat er afgerekend kan worden en na 5 jaar dit dossier gesloten kan worden.