Reactie AMOS op vragen gemeenteraad - AMOS Onderwijs

Reactie AMOS op vragen gemeenteraad

AMOS biedt op een beperkt aantal van haar scholen een aanvullende voorziening voor hoogbegaafde leerlingen, AMOS unIQ. Recent zijn in de raadscommissie voor Jeugd en Cultuur van de gemeenteraad vragen gesteld over de kosten van deze voorziening in verband met ouders die deze kosten niet konden dragen. Betreffende leerling is overigens op een later moment met behulp van een “sponsor” alsnog geplaatst.

AMOS unIQ: Weer een lach op het gezicht
Als AMOS zien wij een sterke behoefte aan aanvullende onderwijsvoorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen. Deze heeft ertoe geleid dat AMOS unIQ na de start in september 2012 met 37 leerlingen inmiddels circa 130 deelnemende leerlingen kent. Ouders hebben soms een autorit van 45 minuten enkele reis over om, zoals zij zelf zeggen, hun kind “weer met een lach op het gezicht naar school te zien gaan” na een aantal mindere ervaringen in het reguliere onderwijsproces. Zowel sociaal-maatschappelijk als pedagogisch heeft AMOS unIQ grote toegevoegde waarde die wij graag elke leerling die dit nodig heeft zouden willen bieden.

Eigen bijdrage ouders helaas nodig
Helaas brengt de succesvolle benadering van AMOS unIQ met kleine klassen (gemiddeld 16 tot 18 leerlingen per groep), met specialistische leerkrachten, meer excursies, etc. ook aanzienlijke meerkosten met zich mee van gemiddeld ruim 3.000 euro per leerling per jaar. Deze kosten kan AMOS niet geheel zelf dragen aangezien dit dan ten koste zou gaan van de reguliere leerling die ook recht heeft op goed onderwijs in niet onnodig grote groepen. Daarom zijn wij genoodzaakt ten einde de aanvullende voorziening te bieden binnen kaders van de wet om een bijdrage van ouders te vragen die naar onze mening fors is (1.960 euro). Dan nog resteert dus een bedrag van circa 1.100 euro per leerling per jaar die voor rekening van AMOS komt. Gezien deze forse eigen investering is het plaatsen van leerlingen zonder ouderbijdrage geen optie. Daarom zijn we ook dankbaar voor het werk van de Stichting vrienden van AMOS unIQ die fondsen werft om ouders die de ouderbijdrage niet kunnen voldoen te helpen.

Door de manier waarop de subsidieverordening van de gemeente opgezet is biedt deze voor ons weinig soelaas in de bestrijding van de kosten. We hebben gelobbyd bij de gemeente om een andere opzet van de subsidie te krijgen zodat we de ouderbijdrage significant af zouden kunnen bouwen, maar helaas vonden wij geen gehoor.

Rol voor het samenwerkingsverband Passend Onderwijs?
Aangezien wij AMOS unIQ als een vorm van passend onderwijs voor de hoogebegaade leerling zien, zijn wij als schoolbestuur al sinds de zomer van 2015 in gesprek met het samenwerkingsverband om te bezien of via deze route financiering verkregen kan worden die de ouderbijdrage vervangt. Wij merken in het samenwerkingsverband een constructieve partner te hebben die ook een onderzoek naar de mogelijkheden zal opzetten, maar uiteindelijk voor besluitvorming ook afhankelijk is van haar leden, te weten alle bij het verband aangesloten schoolbesturen.

Als AMOS blijven wij streven naar goed onderwijs voor elk kind en naar een omgeving waarin dit zonder hoge eigen bijdragen door ouders vorm kan krijgen. Wij zijn dan ook blij met de aandacht die hier vanuit de gemeenteraad voor is en zien dit als een kans om tot een betere subsidieverordening voor de hoogbegaafde leerlingen te komen. Met behulp van partners als gemeente en het samenwerkingsverband streven wij naar een structurele financiering voor deze aanvullende onderwijsvoorziening die haar waarde elke dag weer in de praktijk bewijst.