AMOS staat sterk voor de toekomst - AMOS Onderwijs

AMOS staat sterk voor de toekomst

AMOS staat sterk voor de toekomst

“We kijken met trots terug op 2015.” Aan het woord is Arie van Loon, directeur bedrijfsvoering en waarnemend bestuurder bij AMOS. “De kwaliteit van onze scholen is op orde en we zien een groei van het aantal leerlingen.” Vlak voor de zomer werd het jaarverslag van 2015 afgerond en gepubliceerd. Uit dat jaarverslag blijkt ook dat AMOS het kalenderjaar 2015 met een positief financieel resultaat heeft afgesloten.

Niet bezuinigd op onderwijs

Het jaar 2015 was voor AMOS een jaar met veel positieve ontwikkelingen. Het onderwijs is goed en de financiën zijn weer op orde. Arie: “Het waren financieel uitdagende tijden. AMOS kreeg een aantal jaar op rij minder bekostiging en gemeentelijke subsidies, terwijl er toch fors geïnvesteerd werd in de kwaliteit van de scholen.” In 2015 is de omslag gemaakt: in een jaar tijd van structureel verlies naar een licht positief resultaat. Om dat resultaat te behalen, zijn verschillende stappen gezet. “Ons grootste doel was dit resultaat te behalen zonder dat ons onderwijs daar nadeel van ondervond. En dat is in belangrijke mate gelukt.”

Elkaar versterken

“Er is bezuinigd op bijvoorbeeld het aantal personeelsleden op het bestuurskantoor”, vertelt Arie van Loon. “Verder hebben we onze organisatie geoptimaliseerd. Onder meer door het beter inrichten van onze processen.” Daarbij is teruggegaan naar de kracht van scholen. Arie: “Soms moet iets geregeld worden op bovenschools niveau, maar vaak kunnen scholen prima zelf bepalen wat ze kunnen en willen doen. Een bestuur en haar scholen werken het beste samen wanneer ze elkaar versterken. Ook in de toekomst blijven wij streven naar een flexibel organisatiemodel. Zodat scholen zelf de juiste beslissingen kunnen nemen en daar de benodigde steun voor krijgen.”

AMOS maakt het verschil

Het positieve financiële resultaat komt na een jaar waarin ook op andere gebieden mooie resultaten behaald zijn. “Onze scholen doen het heel goed”, zegt Arie van Loon. “Onze teams zijn betrokken en we zien een dalende trend wanneer het gaat om verzuim.” Daarnaast biedt AMOS onderscheidend onderwijs. Arie: “We zijn bijvoorbeeld het enige bestuur in de regio dat voltijds hoogbegaafdenonderwijs biedt. En in de Kopklas, waar AMOS in Amsterdam penvoerder van is, kunnen leerlingen dankzij een zeer intensief taalaanbod hoger uitstromen en een betere landing maken op de middelbare school. We hebben de enige volledig tweetalige, reguliere basisschool in Amsterdam. Steeds meer van onze scholen steken in op nieuwe onderwijsconcepten. Bovendien wordt onze aanpak gesteund door de oordelen van de inspectie: ons onderwijs is goed en daar zijn we trots op.”