Informatiepagina Coronavirus - AMOS Onderwijs

Informatiepagina Coronavirus

Deze pagina bevat een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over het onderwijs op afstand op scholen binnen AMOS ten tijde van de sluiting door het coronavirus. Ons beleid is dat de school van uw kind(eren) u elke week met een korte nieuwsbrief op de hoogte houdt van de eigen schoolsituatie. Als stadsbrede scholenkoepel heeft AMOS scholen die verschillen van elkaar in type onderwijs of de soort wijk waarin ze staan. Elk van onze scholen heeft een manier voor onderwijs op afstand gekozen die past bij de onderwijsvisie en bij de leerlingen. Waar de ene school helemaal digitaal is gegaan, maken andere scholen bewust gebruik van een combinatie van werk op papier dat geprint of afgehaald kan worden en digitale middelen.

In alle gevallen vraagt onderwijs op afstand iets van onze leerkrachten maar ook veel van u als ouder / verzorger. Vanuit AMOS en al onze scholen willen we onze oprechte waardering uitspreken voor de wijze waarop u als ouder / verzorger onderwijs op afstand ondersteunt, vaak in combinatie met alle verplichtingen rondom uw werk.
RIVM-richtlijnen leidend

Als scholengroep volgen wij de richtlijnen van het RIVM, ten tijde van sluiting en daarna. Mocht het nodig zijn passen wij beleid of dagelijkse praktijk aan op eventuele wijzigingen in deze richtlijnen. Ze zijn te vinden op de website van het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus).

Opvang leerlingen

Wat zijn de vitale beroepen die recht hebben op opvang?
Zie deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
Wanneer bestaat dit recht op opvang?
De opvang was in principe alleen bedoeld voor kinderen van ouders die beide een vitaal beroep hebben, maar later werd door een woordvoerder van de Minister gemeld dat wanneer één van beide ouders een vitaal beroep heeft er ook recht bestaat op opvang “wanneer het echt niet anders geregeld kan worden door de ouders”. Dit maakt de beoordeling subjectief, maar wij vertrouwen erop dat iedereen hier eerlijk mee omgaat.
Wat is de relatie met de stadsdeelbrede opvang?
De opvang van leerlingen is allereerst een taak voor onszelf per school. Elke school / elk team beoordeelt of de opvang zelf geregeld wordt dan wel of er aangesloten wordt bij een initiatief op stadsdeel-niveau.

Onderwijs op afstand (en privacy)

Wat als wij thuis geen laptop of tablet hebben?
Hoewel onze scholen al veel devices hebben uitgeleend, zijn er niet genoeg voor elk gezin. Dat geldt voor nagenoeg alle scholen in de stad. Daarom heeft de gemeente Amsterdam bij de scholen geïnventariseerd hoeveel gezinnen thuis geen laptop o.i.d. hebben en zijn er vrijdag 3 april 460 chromebooks uitgeleverd die door de scholen verder aan gezinnen zijn verstrekt. We hopen komende tijd nog eens 300 chromebooks toebedeeld te krijgen.
Hoe zijn de door de gemeente uitgeleende devices verzekerd?
De gemeente heeft een eigen verzekeraar, Verzekeringen gemeente Amsterdam (VGA). De computers die aan u als ouder(s) worden uitgeleend vallen in principe onder uw inboedelverzekering en komen anders voor rekening van de gemeente, mits er bij ontvreemding bijvoorbeeld sporen zijn van braak. Mocht u het device verliezen door diefstal dan hebt u richting de gemeente een kopie van de aangifte nodig die u bij de politie hebt gedaan.
Mogen online lessen door de leerkracht worden opgenomen?
Ja, dat mag zolang deze ze niet verspreidt buiten de organisatie. Alles wat in Teams opgenomen wordt blijft binnen Office 365. Deze omgeving is alleen toegankelijk met gebruikersnaam en wachtwoord en zodoende niet publiek. Filmpjes kunnen vanuit Office 365 ook niet publiek gedeeld worden, maar alleen binnen AMOS. Expliciete instemming is niet nodig, wel is het netjes wanneer de leerkracht vooraf meldt dat iets opgenomen wordt.
Hoe gaan jullie thuisonderwijs geven als er meer leerkrachten ziek worden?
We proberen dan andere leerkrachten de inhoud voor de groep te laten verzorgen (die hulp zou eventueel ook van andere scholen kunnen komen) terwijl bijvoorbeeld ambulante / ondersteunende teamleden het contact met de kinderen overnemen.
Welke applicaties gebruiken jullie?
Dat verschilt soms per school, omdat scholen vanuit hun onderwijskundige visie soms vergaand gebruik maken van een bepaalde applicatie. In principe vormen Office 365 en dan met name de app Teams de basis van ons onderwijs, waarbij leerlingen doorgaans inloggen via het portaal van Miloo.
Hoe worden leerkrachten ondersteund in het gebruik maken van ICT?
Binnen veel teams wordt samengewerkt om elkaars sterke kanten op het vlak van ICT te gebruiken. Daarnaast zijn er gratis trainingen beschikbaar gesteld vanuit Microsoft en Skool (de systeembeheerder waar AMOS gebruik van maakt) om leerkrachten extra te ondersteunen in deze tijd. Ook binnen AMOS is er een platform voor kennisdelen waar leerkrachten elkaar kunnen helpen met bijvoorbeeld fimpjes maken of deze onderling uitwisselen.
Zijn de applicaties wel AVG-proof?
Ja, Office 365 voldoet in zijn geheel, dus ook Teams en Stream als onderdeel ervan, aan de AVG. Hiertoe wordt alle data opgeslagen in Ierland in plaats van in de Verenigde Staten. Ook is Office 365 een afgesloten omgeving, waarop alleen met gebruikersnaam en wachtwoord ingelogd kan worden.
Waarom staat de chatfunctie van Teams voor leerlingen aan?
We zien dat kinderen elkaar onderling opzoeken om elkaar te helpen of voor een praatje. Dit vinden we leuk en leerzaam en willen we niet belemmeren (door bijvoorbeeld de rechten voor het starten van een chat alleen bij leerkrachten te beleggen). Er zijn namelijk mooie initiatieven bekend van leerlingen die over meerdere groepen of zelfs meerdere scholen een hulpchat hebben aangemaakt om elkaar te helpen met de lesstof. Ook zou een leerling niet zelf zijn of haar leerkracht kunnen benaderen via de chat met vragen over de stof.

Wel vragen we u als ouder om af en toe mee te kijken. Een chat kan namelijk ook voor minder leuke dingen gebruikt worden. De gesprekken in Teams moeten net als alle gesprekken netjes verlopen en alle kinderen moeten mee kunnen doen. Als er geplaagd of gepest wordt zou u dat dan met uw kind willen bespreken en het aan de school door willen geven? Zo houden we het net als in de klassen voor iedereen veilig en gezellig. Het uitzetten van de chatfunctie is overwogen maar in verband met het leereffect geven we er de voorkeur aan dit niet te doen. NB: wel is een filteringsoptie aangezet waarbij op basis van scheldwoorden berichten automatisch tegengehouden worden.

Kwetsbare leerlingen

Hoe gaan jullie om met gezinnen waarvan bekend is dat leerlingen thuis niet tot leren komen?
We blijven contact zoeken en overleggen over dit soort dossiers altijd met de ouder- en kindteams van de gemeente Amsterdam.
Wat als er signalen zijn van onveiligheid?
Het beleid en de handelwijze zijn tijdens sluiting niet anders dan normaal. We hanteren een meldcode, waarbij altijd eerst contact wordt gezocht met Veilig Thuis.

Onderwijs en kwaliteit

Hoe zit het met de eindtoets in groep 8?
Kinderen in groep 8 van het basisonderwijs hoeven dit jaar geen centrale eindtoets te doen. Dat heeft minister Slob van Onderwijs woensdag 18 maart besloten. Leerlingen in groep 8 hebben inmiddels al een schooladvies gekregen. Dat is altijd al leidend geweest bij de keuze van een middelbare schoolopleiding.
Hoe wordt gekeken naar de overgang naar het nieuwe schooljaar? Gaan alle kinderen in principe gewoon over?
Dit moet door het team van de school per groep besproken worden met intern begeleider en ook met u. Het is de bedoeling samen tot een goede afspraak te komen. Vanuit AMOS is hiertoe een uitgebreid stappenplan opgesteld dat gedeeld is met onze scholen.
Hoe gaan jullie het voorlopig advies in groep 7 vorm geven?
Het is de bedoeling dit advies te geven op basis van wat de school tot nu toe weet van een leerling. Het moment wordt dus niet verplaatst naar begin groep 8. Uw school informeert u hierover.
Hoe gaat het schooljaar er uitzien als de scholen weer open gaan?
Stadsbreed is een tweede week vakantie na de landelijke meivakantie gepland, die gewoon in stand blijft. Wel zullen de geplande studiedagen vervallen en zijn er dus buiten de feestdagen en vakantie om geen dagen dat leerlingen geen les krijgen dit schooljaar (met uitzondering van de laatste vrijdag voor de zomervakantie).

Protocollen en communicatie

Wat is het protocol als er lichte klachten zijn?
Voor zowel u als ouder, uw kind(eren) en onze teamleden geldt: bij lichte klachten thuisblijven. Het gaat dan om griepverschijnselen als keelpijn, hoesten, koorts etc. Leerlingen met klachten kunnen niet opgevangen worden.
Wordt er gecommuniceerd als er iemand op school ziek is?
Wij volgen de aanwijzingen van de GGD wanneer er een besmetting is vastgesteld. Wanneer er kans was op besmettingsgevaar (dit zou zelfs tijdens sluiting kunnen met noodopvang, ophalen van een device of huiswerk, etc.) wordt dit gedeeld.
Worden er maatregelen genomen om besmetting op school te voorkomen wanneer de sluiting voorbij is?
We zullen zorgen dat we ons ten alle tijden houden aan de voorschriften van de RIVM. We verwachten dat wanneer de sluiting opgeheven wordt er ook richtlijnen komen hoe we na de sluiting met elkaar en de leerlingen om moeten gaan en zullen op grond daarvan maatregelen treffen.

Protocollen opstarten onderwijs 11 mei

Wat zijn de verplichtingen die volgen uit het kabinetsbesluit om de scholen weer te openen:
• 11 mei gaan de scholen open • Alle leerlingen gaan naar school (regulier, so en sbo) • De helft van de onderwijstijd (alleen regulier) • Volledige onderwijstijd (so en sbo) • In het regulier basisonderwijs is de helft van de leerlingenpopulatie aanwezig (plus noodopvang) en hierbij wordt de beschikbare ruimte en lokalen zo goed mogelijk benut • De indeling over de twee groepen leerlingen die tegelijkertijd naar school komen is vast en varieert dus niet in de tijd • 1,5m tussen leerlingen niet nodig • 1,5m tussen leerlingen medewerkers zoveel mogelijk • 1,5m tussen medewerkers/volwassenen handhaven • Verder de RIVM-richtlijnen voor thuisblijven, handen wassen, niesen etc.
Tot wanneer geldt het protocol?
Zolang de huidige Corona maatregelen gelden en tot nadere instructie van het kabinet en het RIVM.
Voor wie geldt de 1,5 meter afstand? De kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, waarom mag dan toch slechts de helft van het aantal leerlingen aanwezig zijn in het schoolgebouw?
Zie de verplichtingen. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Leerlingen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van volwassenen (leraren en andere personeelsleden). En personeelsleden moeten 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar houden. Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor bepaalde categorieën leerlingen in de praktijk lastig zal zijn. Zo is het in de praktijk onmogelijk om kleuters te verbieden op schoot van de meester of de juf te klimmen, en is het voor sommige leerlingen met gedragsproblemen ook heel lastig om afstand te houden. Een leerling met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig, en leerlingen in het speciaal onderwijs hebben specifieke zorg nodig. Dat mag en is ook verantwoord. Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand tussen leerling en leerkracht te houden. Personeelsleden onderling moeten de afstand van 1,5 meter in acht nemen. Door aanwezigheid van de helft van het aantal leerlingen in de reguliere basisschoen, wordt de geringe kans op verspreiding onder kinderen en de effecten die dat heeft op de hele volksgezondheid, nog verder gereduceerd.
Wat is het advies over het gebruik van handgel?
Handdesinfectie voor kinderen is alleen effectief bij juist gebruik, dus onder toezicht. Handenwassen met water en zeep heeft de voorkeur boven het gebruik van handgel. Er is een dringend advies om met regelmaat handen te wassen (begin van de schooluren, voor- en na de pauze en na toiletmomenten). Ook hier voor geldt dat water en zeep, en papieren droogdoekjes afdoende zijn.
Waarom heeft het kabinet besloten dat in het regulier basisonderwijs de helft van het aantal leerlingen aanwezig mag zijn in de school en bij speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang alle leerlingen?
Het kabinet heeft daartoe besloten omdat het gemiddeld aantal leerlingen per klas in het regulier basisonderwijs aanzienlijk hoger ligt dan in het speciaal (basis)onderwijs en de kinderopvang. Vanuit epidemiologisch oogpunt is daarom halvering in die scholen niet nodig. Daarbij heeft het kabinet niet besloten dat er een uitzondering is voor reguliere basisscholen waar het aantal leerlingen per klas laag is ten opzichte van het gemiddelde.
Kinderen kunnen het corona-virus niet of nauwelijks doorgeven, waarom is het dan belangrijk dat: cohorten gelijk blijven, er looproutes komen en pauzes gescheiden plaatsvinden?
Om het geringe risico verder te verkleinen. Daarbij gaat het nog niet eens zozeer om de risico’s die individuen lopen (deze zijn namelijk erg klein), het gaat vooral om het voorkomen van verspreiding met het oog op de volksgezondheid, vanuit een epidemiologisch perspectief dus.

Protocol volledig openen basisonderwijs met ingang van 8 juni

Wat zijn de regels vanuit het kabinetsbesluit die met ingang van 8 juni 2020 van toepassing zijn op de scholen in het basisonderwijs:
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. 2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas. 8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s
Scholen hanteren de RIVM-richtlijn: lci.rivm.nl/richtlijnen/ covid-19. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. • Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. • Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden. • Scholen melden zich bij de GGD wanneer sprake is van 3 of meer leerlingen met ziekteverschijnselen per groep
Fysiek contact
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. • Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden. • Er worden geen handen geschud. • Hoesten/niezen in de elleboog. • Niet aan je gezicht zitten.
Hygiënemaatregelen
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: rivm.nl/ hygienerichtlijnen/basisscholen. Denk hierbij aan: • Handenwassen met water en zeep: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang1. • Gebruik van papieren handdoekjes. • Oppervlakten reinigen met water en zeep2. Een of meerdere personeelsleden moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: • Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd. • Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig.
Hygiëneregeling leermiddelen
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep. Ook materialen die met regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt worden met regelmaat schoon gemaakt met water en zeep.
Schoonmaak
Dagelijks intensieve schoonmaak door schoonmaakprofessionals.
Afstand personeel
Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
Aanwezigheid van leerlingen op school en (les)aanbod
• Alle leerlingen gaan volledig naar school. Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand gehandhaafd te worden. • Het is als vanzelfsprekend eigen schoolbeleid hoe invulling te gaan geven aan het lesaanbod. Scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. Voor al deze activiteiten gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het beperken van verplaatsingen in de openbare ruimte enz. De uiteindelijke afweging hierover zal op school- of bestuursniveau gemaakt moeten worden, in overleg met de MR en evt. de Veiligheidsregio, binnen de richtlijnen van het RIVM. Indien een groepsactiviteit georganiseerd wordt, dan vindt deze bij voorkeur buiten en in de eigen vaste klas of groep plaats. • Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van blaasinstrumenten is voor leerlingen in het primair onderwijs is toegestaan.
Ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) bij leeractiviteiten
Er is in principe geen ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) mogelijk in de school, behalve door vaste vrijwilligers
Ondersteuning van leerlingen door (externe) professionals in de school
Personen die de zorg in de school verlenen, dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen maar houden wel te allen tijde 1,5 meter afstand tot personeelsleden. Specifiek is de volgende maatregel van kracht: • Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp kan weer worden opgestart.
Contact ouder(s)/ verzorger(s)
Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s) (cf RIVM-richtlijn). Oudergesprekken vinden digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet aanwezig in het in de school. Oudergesprekken kunnen eventueel na schooltijd op het schoolplein of elders buiten plaatsvinden.
Vaste vrijwilligers en stagiaires
(Vaste) vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden in en rond de school uitvoeren en hiervoor bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding ontvangen, kunnen weer aanwezig zijn op school. Op hen zijn dezelfde regels van toepassing als op het personeel. Stagiaires kunnen, in afstemming met de opleiding, aanwezig zijn in de school.
Schoolplein
Klassen of groepen maken bij voorkeur gescheiden van andere klassen of groepen gebruik van het schoolplein. • Ouder(s)/verzorger(s) begeven zich niet op het schoolplein, tenzij de lokale omstandigheden t.b.v. het waarborgen van de 1,5m afstand tussen volwassenen en/of de verkeersveiligheid vraagt om (gedeeltelijk) benutten van het schoolplein voor het spreiden van volwassenen of voor het bieden van looproutes om de school(omgeving) te verlaten.
Looproutes in en om de school
De school hanteert looproutes.
Binnenkomst, ophalen en looproutes door school
De school wijst een plek aan waar leerlingen afscheid van ouder(s)/ verzorger(s) kunnen nemen voordat zij het schoolplein/de school betreden. Personeel staat buiten om halen en brengen in goede banen te leiden. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: • Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school tenzij de lokale omstandigheden t.b.v. het waarborgen van de 1,5m afstand tussen volwassenen en/of de verkeersveiligheid vraagt om (gedeeltelijk) benutten van het schoolplein voor het spreiden van volwassenen of voor het bieden van looproutes om de school(omgeving) te verlaten. Leerlingen worden door maximaal één volwassene opgehaald. • Om voldoende afstand tussen volwassenen te garanderen kunnen scholen ervoor kiezen om te werken met gespreide breng- en haaltijden. • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Pauzebeleid
De klas of groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft zo veel mogelijk gehandhaafd in de pauze.
Medisch handelen
Medische handelingen kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden uitgevoerd. Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig. Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg in het regulier én speciaal basisonderwijs moeten worden uitgevoerd waarbij normaal gesproken handschoenen worden gedragen, wordt geadviseerd deze nu ook te dragen. Extra middelen, zoals mondkapjes, zijn niet nodig.
Wegstuurbeleid
Cf richtlijn RIVM: wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 4, gaat het personeelslid naar huis. Cf richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 3, gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO. Gebruik geen temperatuurmeting als indicator. Zonder uitzondering moet een leerling of personeelslid met klachten naar huis. Een temperatuurmeting bij twijfel kan juist onduidelijkheid geven. Specifiek is de volgende maatregel van kracht: • Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald.
Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe: • Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten3 blijft thuis: • Neusverkoudheid. • Hoesten. • Moeilijk ademen/benauwdheid. • Tijdelijk minder ruiken en proeven. • Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis. • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang. • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis. • Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: • Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen. • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten. • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
Noodopvang kinderen in kwetsbare posities en leerlingen van ouder(s)/ verzorger(s) met cruciale beroepen
Met ingang van 8 juni wordt door scholen geen noodopvang meer aangeboden.
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang kan worden aangeboden, ook door externe partijen, mits de regels van dit protocol in acht worden genomen. Dat betekent dat ook hier de 1,5m maatregel tussen volwassenen en leerlingen en de thuisblijfregels voor het personeel van toepassing zijn op alle personen die ingezet worden voor de tussenschoolse opvang. Het heeft de voorkeur om leerlingen tussen de middag op school te houden om te eten middels tussenschoolse opvang om zo het aantal haal en breng bewegingen te beperken. Ouders/verzorgers kunnen niet gedwongen worden dit verplicht af te nemen op scholen die voor de sluiting van 13 maart geen ‘verplichte’ tussenschoolse opvang kenden. Het is dus onder voorwaarden (1,5 m, gespreid ophalen, looproutes, geen ouders/verzorgers in school en op het schoolplein) weer mogelijk de leerlingen tussen de middag naar huis te laten gaan.
Mogen ouders aanwezig zijn bij de afscheidsmusical groep 8
Omdat het hanteren van de richtlijnen op buitenterreinen en in de school ingewikkeld is en de verantwoordelijkheid en eventuele gevolgen daarvan nu niet te overzien zijn, houden we als AMOS vast aan de afgesproken lijn welke inhoudt dat er geen ouders in de school of op het schoolplein aanwezig mogen zijn. Wel kunnen ouders de musical thuis via een livestream bijwonen. Kort samengevat: er worden géén bijeenkomsten in aanwezigheid van ouders georganiseerd.

Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod met ingang van 11 mei

Mogen scholen de 50% onderwijstijd inrichten in halve dagen?
Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten. Het ministerie van OCW heeft als uitgangspunt geformuleerd: hele dagen onderwijs (dus bijvoorbeeld leerlingen om de dag of 2 dagen/3 dagen afwisselend naar school). De reden voor hele dagen is om het aantal haal- en brengmomenten te beperken en om de arbeidsproductiviteit van ouders zo veel mogelijk te kunnen vergroten. Het protocol voor heropening is gebaseerd op de uitgangspunten zoals deze door het ministerie zijn geformuleerd. Scholen dienen deze uitgangspunten te gebruiken bij de inrichting van het onderwijs, maar zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de keuzes ten aanzien van de uiteindelijke inrichting en mogen ervan afwijken.
Moeten alle scholen nu alle klassen in halve klassen naar school laten gaan of anders geformuleerd, wat betekent ‘alle leerlingen 50%’ in de praktijk?
Alle leerlingen komen 50% van de onderwijstijd naar school. De reguliere bezetting op een school mag nooit meer dan 50% tegelijkertijd zijn, tenzij de school ook voorziet in noodopvang (het is dus 50% plus noodopvang). De school organiseert het zo dat daarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte. Dit kan betekenen dat gewerkt wordt met halve klassen of andere vormen van kleinere groepen, maar het is aan de school hoe dit precies vorm te geven. Deze vormgeving is uiteraard afhankelijk van grootte van de huidige groepen t.o.v. de lokaalgroottes, het onderwijsconcept, beschikbare leraren en andere school-specifieke situaties. Daarom schrijven wij geen expliciete groepsgrootte of oplossing voor. Dit plan kan het beste op het niveau van de school gemaakt worden. Wel geldt dat de leerlingen zoveel mogelijk verspreid worden over de school/lokalen.
Komt de 50%-norm van het RIVM?
Dit is een kabinetsbesluit.
Mag een school ervoor kiezen om de ene week de ene groep kinderen naar school te laten gaan en de andere week de andere groep?
Binnen de verplichtingen zoals die gelden, is het mogelijk ervoor te kiezen het ene cohort de ene week fysiek op school les te geven en de andere groep de andere week.
Mag een school ervoor kiezen om alle kinderen volledig naar school te laten gaan (bijvoorbeeld in het geval van kleine(re) scholen)?
Uit het kabinetsbesluit volgt dat alle leerlingen de helft van de onderwijstijd fysiek les op school krijgen en dat in het regulier basisonderwijs de helft van de leerling populatie aanwezig is (plus noodopvang). Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen grote(re) en kleine(re) scholen. Het aantal leerlingen/omvang school is niet van invloed op de regel dat telkens maar de helft van het aantal leerlingen fysiek op school is.
Hoeveel kinderen mogen er maximaal in een lokaal?
Het uitganspunt is dat de helft van de leerlingen van een school op een dag aanwezig zijn en dat deze optimaal verspreid worden over de (lokalen van de) school. Er geldt geen absoluut maximumaantal leerlingen per lokaal of school.
Is een schoolbestuur verplicht om ook de 4-jarigen les te geven en op te vangen vanaf 11 mei?
De leerlingen in groep 1 hebben recht op onderwijs. Dat betekent dat ook deze leerlingen weer welkom zijn op school vanaf 11 mei. Net als alle andere leerlingen. Dat geldt ook voor de leerlingen die nog niet gestart waren en vanaf 11 mei starten.
Mogen scholen vierjarigen weigeren om op 11 mei naar de basisschool te komen “omdat ze niet leerplichtig zijn”?
Leerlingen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig, maar hebben wel recht op onderwijs. De leerplicht begint bij 5 jaar. Scholen mogen leerlingen niet weigeren omdat ze nog niet leerplichtig zijn.
Hoe ga ik om met kinderen die vier jaar worden en nieuw op school komen of nog moeten “wennen”? Ouders mogen niet mee naar binnen en ik weet niet of de leerkracht voldoende aandacht kan hebben, zeker de eerste weken niet wellicht?
Leerlingen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig, maar hebben wel recht op onderwijs. Als een ouder twijfelt over een soepele start in deze omstandigheid, dan kan de ouder ervoor kiezen om de schoolstart uit te stellen. Dat kan in sommige situaties (voor sommige leerlingen) wenselijk zijn, maar dat hoeft niet. Overleg met de betreffende leerkracht kan deze zorg wellicht wegnemen.
Moet de school volledig thuisonderwijs organiseren voor leerlingen die vrijgesteld worden van fysiek onderwijs?
Fysiek onderwijs heeft de prioriteit van de school en leraren. Afstandsonderwijs/thuisonderwijs komt daarna. Op basis van de mogelijkheden die een school redelijkerwijs heeft.
Moet de school volledig thuisonderwijs organiseren voor leerlingen van ouder(s)/verzorger(s) die ervoor kiezen om hun kinderen thuis te houden omdat ze het niet aandurven om hun kind naar school te laten gaan?
Fysiek onderwijs heeft de prioriteit van de school en leraren. Afstandsonderwijs/thuisonderwijs komt daarna. Op basis van de mogelijkheden die een school redelijkerwijs heeft.
Vanaf welk moment mogen er weer groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies, musicals georganiseerd worden?
In het protocol wordt geadviseerd om geen groepsactiviteiten te organiseren. Het protocol geldt zolang de nieuwe maatregelen van het kabinet gelden. Hoe dit er op langere termijn uit gaan zien, valt nu nog niet te zeggen. In geval activiteiten zoals een musical digitaal georganiseerd kunnen worden en de harde richtlijnen in acht worden genomen, is het wel mogelijk.
Moeten scholen naast het fysieke onderwijs ook onderwijs op afstand blijven geven aan de leerlingen die die dag niet op school zijn, of zijn scholen vrij om die keuze te maken?
In het protocol geven partijen hierover het volgende aan: De leerlingen krijgen de helft van hun reguliere onderwijstijd aangeboden op school. Het aanbod wordt aangevuld met een vorm van onderwijs op de dagen dat leerlingen niet op school zijn, dit laatste geldt enkel voor wat in redelijkheid haalbaar is voor de leraren.
Mogen een logopodist, caesartherapeut en schoolmaatschappelijk werk(st)er weer werkzaamheden uitvoeren in de school?
Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld ambulante (jeugd-) hulp kan weer worden opgestart. Daarbij moeten zij ook de RIVM-richtlijnen volgen.
Mogen ouders in de school komen om de medische verzorging van hun kind uit te voeren?
Ouders mogen niet in de school komen. Als er sprake is van noodzakelijke medische verzorging voor een kind die door zijn/haar ouders uitgevoerd wordt, dan adviseren wij om in gesprek te gaan en te bespreken hoe deze zorgverlening op een veilige manier kan worden uitgevoerd. (conform de zorgverlening in de school door bijvoorbeeld ambulante (jeugd-)hulp waarbij de RIVM-richtlijnen gevolgd worden).