Deze pagina bevat een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over het onderwijs binnen AMOS ten tijde van maatregelen rondom het coronavirus.
RIVM-richtlijnen leidend

Als scholengroep volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

Mocht het nodig zijn passen wij beleid of dagelijkse praktijk aan op eventuele wijzigingen in deze richtlijnen. Ze zijn te vinden op de website van het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus).

Quarantaineregels versoepeld voor leerlingen in po

25-01-2022

Leerlingen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs hoeven niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met een besmet persoon en zij geen klachten hebben. Dat heeft het kabinet dinsdag 25 januari bekendgemaakt in de persconferentie. Klassen gaan dus niet meer in quarantaine als er drie of meer besmettingen in de klas zijn.

Belangrijkste veranderingen:

 De nieuwe quarantaineregels gelden vanaf woensdag 26 januari voor een periode van zes weken. Na drie weken volgt een evaluatiemoment waarbij het OMT en kabinet kijken naar het effect van de nieuwe quarantaineregels.

 Leerlingen in het po en v(s)o blijven alleen thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Als leerlingen milde klachten hebben en een negatieve zelftest dan mogen ze ook naar school.

 Leerlingen in het po en v(s)o die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus hoeven niet in quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Als leerlingen milde klachten hebben en een negatieve zelftest dan mogen ze ook naar school.

 Leerlingen in het po en v(s)o die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus hoeven niet in quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Als leerlingen milde klachten hebben en een negatieve zelftest dan mogen ze ook naar school.

 Het is belangrijk voor leerlingen dat zij zich regelmatig testen door middel van een zelftest. Dringend advies voor leerlingen (vanaf groep 6) om dit twee keer per week te doen.

 Omdat de quarantaineregels woensdag 26 januari al ingaan, mogen klassen die momenteel in quarantaine zitten vanwege de aanpassing van de regels meteen weer naar school. Per situatie is verschillend of dit organisatorisch haalbaar is, soms lukt dit bijvoorbeeld niet door ziekte van onderwijspersoneel.

 Het blijft belangrijk de basismaatregelen, zoals regelmatig handen wassen en goed ventileren, na te blijven leven. Ook in de school.

 De Tweede Kamer wordt nog via een brief geïnformeerd over quarantaineregels voor mensen in cruciale beroepen.

 De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, bijvoorbeeld in het geval over een grote cluster van besmettingen met het coronavirus op een school. De maatregelen gaan woensdag in, maar de GGD heeft tijd nodig bij het aanpassen van de nieuwe richtlijnen. Hierdoor kan het zijn dat advies van de GGD in de komende dagen anders is dan de actuele berichtgeving van de persconferentie en op Rijksoverheid.nl

Geldende maatregelen

Mogen ouders /verzorgers en externen in de school komen?

Nee.

Ouders/verzorgers en externen komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.

Externe professionals die betrokken zijn bij het primaire proces (zoals ambulante begeleiders of stagiaires) kunnen naar school komen als zij onderwijs geven of daarbij ondersteunen. Na de lessen gaan zij naar huis en werken verder thuis.

Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij jonge kinderen is dit natuurlijk niet mogelijk, zij worden dan maximaal door één ouder/verzorger naar school gebracht.

Op welke manier vinden de ouderavonden/- gesprekken plaats?
Ouderavonden en -gesprekken vinden online plaats.
Mogen er groepsactiviteiten en vieringen plaatsvinden in aanwezigheid van ouders/verzorgers en externen?
Groepsactiviteiten zoals vieringen, sportdagen en musicals kunnen alleen georganiseerd worden in de school, zonder aanwezigheid van ouders/verzorgers en externen.
Wordt er onderwijs op afstand gegeven?

Fysiek onderwijs is het uitgangspunt.

Het kan voorkomen dat een school toch moet besluiten om tijdelijk één of meerdere klassen naar huis te sturen of zelfs tijdelijk de hele school te sluiten. Klassen en leerlingen die thuis zitten, krijgen alternatief onderwijs aangeboden, zoals schoolwerk om thuis te doen. Waar mogelijk biedt de school onderwijs op afstand aan, dit is de professionele keuze van de school.

Wat te doen als er klachten ontstaan op school?

• Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat het personeelslid direct naar huis.

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat de leerling naar huis en/of wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald.

Wat zijn de thuisblijfregels voor leerlingen?

Leerlingen met klachten moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD. Dit geldt óók voor leerlingen met milde verkoudheidsklachten.

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:

• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),

• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is.

• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek.

• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Blijft de school open?

In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten:

• De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen.

• De school is open, tenzij…

o Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of

o De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.

• Indien de school gesloten is wegens organisatorische redenen, biedt de school noodopvang aan.

• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun situatie over naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen.

Wanneer thuisblijven?

In de volgende situaties blijft eenieder thuis:

• Bij klachten die passen bij corona, ook bij milde verkoudheidsklachten;

• Als je positief getest bent op corona;

• Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de GGD;

• Als iemand in je huishouden coronaklachten heeft en koorts/benauwdheid en deze in afwachting is van de testuitslag. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen en ongeacht of zij immuun of niet-immuun zijn.

• Als iemand in je huishouden positief is getest op corona, of als je in nauw contact geweest bent met een besmette persoon in de privésfeer (bijvoorbeeld als kinderen bij een besmette leerling thuis hebben gespeeld of gelogeerd). Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen en ongeacht of zij immuun of niet-immuun zijn.

• Als je van de GGD een quarantaineadvies hebt gekregen;

• Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied;

• Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app.

Wat is de algemene richtlijn RIVM?
In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten:

• De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen.

• De school is open, tenzij…

o Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of

o De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.

• Indien de school gesloten is wegens organisatorische redenen, biedt de school noodopvang aan.

• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun situatie over naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen.

• Een school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt. Daarnaast zijn de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Het gaat daarbij om:

• Het zo goed als mogelijk naleven van het dringend advies dat alle volwassenen in de school 1,5 meter afstand van elkaar houden (in de school is dit geen verplichting, daarbuiten wel);

• Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer personeel, ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden;

• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen. Omdat we leerlingen zo normaal mogelijk naar school willen laten gaan, is het belangrijk dat de volwassenen hier een extra stap in zetten en hun verantwoordelijkheid nemen. Scholen hebben de bevoegdheid om (in overleg met de MR) aanvullende maatregelen te nemen, zoals het hanteren van looproutes in de school of het instellen van gespreide pauzes.

Privacy en GGD
Een school dient zich te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. Scholen dienen ouders/verzorgers en personeel te informeren over het delen van persoonsgegevens met de GGD en hen in de gelegenheid te stellen om bezwaar te maken tegen het delen van deze gegevens.
Aanwezigheid van leerlingen en personeel op school en (les)aanbod

Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen op school moeten zijn. Teamdagen en studiedagen vinden online plaats.

Onderwijspersoneel dat niet immuun is wordt dringend geadviseerd om zich 2x per week preventief te testen m.b.v. de door de overheid verstrekte zelftesten.

Fysiek onderwijs is het uitgangspunt, afstandsonderwijs is een noodmaatregel.

Voor bewegingsonderwijs gelden de richtlijnen van de KVLO. Leraren en kinderen hebben geen CTB(corona toegangsbewijs)-plicht bij binnensportlocaties.

Wie dragen mondkapjes?

Dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 om mondkapjes te dragen in de gangen. Voor onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de gangen verplicht. In de klas mag het mondkapje af.

Wat is het advies rondom zelftesten?

Er is een dringend advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw van het po, so, sbo (groep 6 t/m 8) en leerlingen in het vso om twee keer per week een zelftest te doen. Dit geldt zowel voor personeelsleden en leerlingen die immuun of niet immuun zijn.

Het spreekt voor zich dat leerlingen zelftesten mee naar huis krijgen, we zullen niet op school gaan testen.